Oversikt over lenker og dokumentasjon som kan være til hjelp når pasienter bor i utlandet, skal til utlandet eller kommer til Norge fra utlandet.

Gruppe (lenke til nettside) Krav til dokumentasjon Referanse/stikkord
Norske turister i EU/EØS eller Sveits Europeisk helsetrygdkort Helsenorge.no
Norske turister utenfor EU/EØS eller Sveits Reiseforsikringsbevis Helsenorge.no
Pensjonist i EU/EØS eller Sveits Norsk helsetrygdkort har enten hvit eller gul bakside. Utflyttede pensjonister som har norsk helsetrygdkort med hvit bakside, har ikke rett til fastlege, men kan få dekket utgifter til planlagt behandling i Norge. Utflyttede pensjonister som har norsk helsetrygdkort med gul bakside, har bare rett til nødvendig behandling, ikke planlagt behandling. Egen avtale med Spania forordning 883. Når man som uføretrygdet eller alderspensjonist kommer til sitt nye bostedsland, må man registrere blankett E121/S1 hos riktig trygdeinstitusjon. Uregistrert blankett gir ingen rettigheter.
Pensjonist utenfor EU/EØS eller Sveits Når man som pensjonist bosetter seg utenfor EU/EØS, må man søke om frivillig medlemskap i den norske folketrygden for å ha rett til dekning av utgifter i forbindelse med helsehjelp.
Norsk pensjonist bosatt i Spania sin rett til helsehjelp i Spania og Norge Evt. blankett E.121 og evt. europeisk helsetrygdkort Full rett til helsetjenester i Spania med blankett E-121 gjennom EF 883/04. 12 Rundsumsoppgjør Forordningen har bestemmelser om rundsumsoppgjør mellom bostedslandet – Spania – og kompetent land – Norge. For hvert kalenderår sender Spania regning til Norge ved HELFO utland, for pensjonisten og eventuelt familiemedlemmer han/hun forsørger uavhengig av hvilke helsetjenester de har brukt.
Finansieringsansvar for pasientgrupper innenfor EU/EØS eller Sveits med rett til helsetjenester ved midlertidig opphold i Norge Europeisk helsetrygdkort, evt. hasteblankett.

Medlemskapsvedtak fra NAV (pliktig eller frivillig medlem i folketrygden).

Finansieringsansvar for pasientgrupper utenfor EU/EØS eller Sveits med rett til helsetjenester med midlertidig opphold i Norge Reiseforsikringsbevis.

Medlemskapsvedtak fra NAV (pliktig eller frivillig medlem i folketrygden).

 

Arbeidstaker fra EU/EØS eller Sveits som jobber i Norge men ikke bor her Regning sendes til Helfo Eksempel: Utenlandsk statsborger som jobber i Norge der datter/sønn bor og går på skole i EU/EØS eller Sveits
Utenlandsk statsborger som jobber i Norge men bor i EU/EØS eller Sveits
Utenlandsk statsborger som jobber i Norge men er fra land utenfor EU/EØS eller Sveits
Pasient fra Norden i Norge Identitetsbevis og bostedsadresse Nordisk konvensjonsavtale
Norske statsborgere i Norden Identitetsbevis og bostedsadresse Nordisk konvensjonsavtale
Norske pasienter i utlandet med oksygen Helfo.no
Asylsøker i søknadsprosess
Helsehjelp til personer uten lovlig opphold i Norge
Avklaringer:
Land som omfattes av EØS-avtalen og utsteder Europeisk helsetrygdkort
Frivillig medlemskap i folketrygden
Pliktig medlemskap i folketrygden
Når regnes man som bosatt i utlandet?
Europeisk helsetrygdkort
Midlertidig opphold i Norge
Referanser:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/dekning-av-utgifter-ved-helsehjelp-i-helseinstitusjoner-under-den-offentlige-spesialisthelsetjenesten-blant-annet-for-personer-som-ikke-er-bosatt-i-norge/id2539897/
https://www.nav.no/rettskildene/Artikler/hovednr.41-nordisk-konvensjon-om-trygd-undertegnet-12.juni-2012
https://helsenorge.no/helse-i-utlandet
https://www.regjeringen.no/contentassets/73f250a7155e4b218a8677568c9104ce/rundskriv_utgifter_helsehjelp.pdf

Oppsummering av helsehjelp i Norge

Hovedreglene kan oppsummeres slik:

De regionale helseforetak dekker selv utgiftene

Dersom pasienten har fast bosted eller fast oppholdssted i Norge (og er medlem av folketrygden), herunder også asylsøkere. Det samme gjelder tvungent psykisk helsevern dersom pasienten ikke har fast bosted eller fast oppholdssted i Norge, og heller ikke er medlem av folketrygden eller stønadsberettiget etter gjensidig avtale med annet land.

Regning sendes til Helfo

Dersom pasienten ikke har fast bosted eller fast oppholdssted i Norge, men er medlem av folketrygden eller er stønadsberettiget etter gjensidig avtale med annet land.

Regning sendes til pasienten

Dersom pasienten ikke har fast bosted eller fast oppholdssted i Norge, og heller ikke er medlem av folketrygden eller stønadsberettiget etter gjensidig avtale med annet land (med unntak av utgifter ved tvungent psykisk helsevern).