Revidert 29.01.2016

Helseforetakene ved Behandlingshjelpemidler er ansvarlig for å levere nødvendig medisinsk teknisk utstyr slik det går fram av «Veileder» pkt. 1 Behandlingshjelpemidler.

Blant annet står det i veilederen:

«Behandlingshjelpemiddelbegrepet er ikke entydig definert, men beror på en konkret vurdering av pasientens behov i det enkelte tilfelle. En pasient har krav på behandlingshjelpemidler dersom dette er nødvendig i forbindelse med medisinsk behandling. Helse- og omsorgsdepartementet har de senere år kommet med en rekke avklarende brev om forståelsen av behandlingshjelpemidler, de viktigste dokumentene er oppramset avslutningsvis.» Se siste del av «Veileder» pkt. Offentlige dokumenter (herunder brev).

Med bakgrunn i dette er det det enkelte foretak som på selvstendig grunnlag ut ifra en konkret vurdering om pasientens behov i det enkelte tilfelle, skal avgjøre om og hva slags behandling, inkludert behandlingshjelpemiddel som pasienten har behov for .

Siden ordningen ble etablert i 2003 har Helse- og omsorgsdepartementet kommet med flere brev som beskriver hva ordningen omfatter – se «Brev fra Myndighetene».

Aktuelle utstyrsområder som dekkes av helseforetakene

 1. Oksygenbehandling (inkludert oksygen og ulike oksygenkilder) OBS: Egen ordning for Oksygen ved reise i utlandet.
 2. Respirasjonsbehandling som CPAP, VPAP, Auto Servo Ventilasjon (ASV), Lang Tids Mekanisk Ventilasjon (LTMV)
 3. Suge- og slimmobiliserende behandling
 4. Inhalasjonsbehandling
 5. Infusjonspumper til enteral, parenteral, epidural og subkutan behandling
 6. Insulinpumpebehandling og kontinuerlig glukosemonitorering (CGM)
 7. Monitoreringsbehandling (pulsoksymetri/INR-måling/apnoealarm)
 8. Smertelindringsbehandling med TENS
 9. Inkontinensbehandling med biofeedback- og elektrostimuleringsapparater
 10. Pulsatorbehandling
 11. Diettvekt til behandling av PKU (Phenylketonuria)
 12. Talegenerator til behandling av laryngektomerte

OSB: I tillegg er helseforetakene tildelt ansvar for andre behandlingskategorier. Disse tjenestene kan være ulikt organisert og tilbudet kan variere fra foretak til foretak.

Ta kontakt med aktuelt foretak hvis spørsmål.