Utstyr

Utstyr

Helseforetakene har ansvar for å levere nødvendig medisinsk utstyr og forbruksmateriell til behandling i hjemmet / utenfor sykehus når behandlingen er igangsatt av spesialisthelsetjenesten.

Behandlingshjelpemiddelbegrepet er ikke entydig definert, men beror på en konkret vurdering av pasientens behov i det enkelte tilfelle. En pasient har krav på behandlingshjelpemidler dersom dette er nødvendig i forbindelse med medisinsk behandling. Det er den enkelte lege som ut ifra en konkret vurdering av pasientens behov i det enkelte tilfelle skal avgjøre om og hva slags behandling (inkludert ev. behandlingshjelpemiddel) pasienten har behov for.

For å ta i bruk behandlingshjelpemidler og/eller forbruksmateriell må skjemaet «Utlån av behandlingshjelpemidler og utlevering av forbruksmateriell» fylles ut. Skjemaet skal signeres av lege ved helseforetaket eller avtalespesialist tilknyttet helseforetaket. Utstyret lånes ut til pasienten så lenge det foreligger et behandlingsbehov.

Sykehusinnkjøp HF er spesialisthelsetjenestens innkjøpsforetak og har etablert innkjøpsavtaler som regulerer hvilke leverandører/utstyr som skal benyttes for de fleste typer utstyr og forbruksmateriell. En konsekvens av innkjøpsavtalene er at den enkelte behandler i mindre grad kan bestemme hvilke utstyrsmodeller som kan benyttes.

Eksempler på utstyr som benyttes i medisinsk hjemmebehandling:

 • Biofeedback- og elektrostimuleringsapparater
 • Blodtrykksapparat
 • Diettvekt til behandling av PKU (Phenylketonuria)
 • Infusjonspumper til enteral, parenteral, epidural og subkutan behandling
 • Inhalasjonsutstyr
 • INR-apparat for kontroll / egenmåling av antikoagulasjonsbehandling
 • Insulinpumper og kontinuerlig glukosemonitorering (CGM)
 • Monitoreringsutstyr (pulsoksymetri /apnéalarm)
 • Oksygenterapi (gassflasker og konsentrator)
 • Pulsator
 • Respirasjonsstøtte (CPAP, VPAP, AS, respirator og fukter)
 • Suge- og slimmobiliserende utstyr (hostemaskin, sug og PEP/minipep)
 • Talegenerator til laryngektomerte
 • TENS (til smertelindring)

Listen er ikke uttømmende. Ved spørsmål ta kontakt med aktuell behandlingshjelpemiddelenhet.