Utstyr

Utstyr

Helseforetakene er ansvarlige for å levere nødvendig medisinsk teknisk utstyr med tilbehør/forbruksmateriell til behandling hjemme igangsatt av spesialisthelsetjenesten (ref. veileder).

Behandlingshjelpemiddelbegrepet er ikke entydig definert, men beror på en konkret vurdering av pasientens behov i det enkelte tilfelle. En pasient har krav på behandlingshjelpemidler dersom dette er nødvendig i forbindelse med medisinsk behandling. Det er den enkelte lege som ut ifra en konkret vurdering av pasientens behov i det enkelte tilfelle skal avgjøre om og hva slags behandling (inkludert ev. behandlingshjelpemiddel) pasienten har behov for.

For å ta i bruk behandlingshjelpemidler og/eller forbruksmateriell må skjemaet «Utlån av behandlingshjelpemidler og utlevering av forbruksmateriell» fylles ut. Skjemaet skal signeres av lege ved helseforetaket eller avtalespesialist tilknyttet helseforetaket.

Sykehusinnkjøp HF er spesialisthelsetjenestens innkjøpsforetak og har etablert innkjøpsavtaler som regulerer hvilke leverandører/utstyr som skal benyttes for de fleste typer utstyr og forbruksmateriell.

Aktuelle utstyrsområder som benyttes i medisinsk hjemmebehandling:

 1. Oksygenterapi (gassflasker og konsentrator).
 2. Respirasjonsstøtte (CPAP, VPAP, AS, respirator og fukter).
 3. Suge- og slimmobiliserende utstyr (hostemaskin, sug og PEP/minipep).
 4. Inhalasjonsutstyr (inhalator).
 5. Infusjonspumper til enteral, parenteral, epidural og subkutan behandling
 6. Insulinpumper og kontinuerlig glukosemonitorering (CGM)
 7. Monitoreringsutstyr (pulsoksymetri /apnéalarm)
 8. Smertelindring med TENS
 9. Biofeedback- og elektrostimuleringsapparater
 10. Pulsator (lymfapress).
 11. Diettvekt til behandling av PKU (Phenylketonuria)
 12. Talegenerator til laryngektomerte
 13. INR-apparat for kontroll/egenmåling av antikoagulasjonsbehandling.
 14. Blodtrykksapparat

Listen er ikke uttømmende. Ved spørsmål eller ved behov for ytterlige informasjon kan man ta kontakt med aktuell behandlingshjelpemiddelenhet.