Behandling av personvern

Håndtering av personopplysninger

Innledning

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

Behandlingsansvarlig

Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler (NNB) er behandlingsansvarlig for den behandling av personopplysninger som beskrives her. Leder i NNB er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av NNB.

personopp­lys­ninger som behandles

Deltakeropplysninger

NNB behandler personopplysninger om deltakere på forum som er nødvendig for deltakerens tilgang og aktivitet på behandlingshjelpemidler.nos undernettsteder. Registrering av deltakeropplysninger er en forutsetning for deltakelse.

Blant opplysningene som kan behandles er:

  • navn
  • kontaktinformasjon
    • telefon
    • e-postadresse
  • ansatt ved HF

Mottakere av personopplysninger

Informasjonskapsler på nettsider («Cookies»)

Som de fleste andre nettsider, benytter NNB en metode der informasjon om den besøkendes bruk av våre nettsider lagres i en informasjonskapsel på den besøkendes datamaskin/enhet. Behandling og lagring av opplysninger ved bruk av informasjonskapsler krever at den besøkende er informert om at informasjonskapslene brukes og har samtykket til dette. De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Man kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i den besøkendes nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til informasjonskapsler kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet til behandlingshjelpemidler.no.

Informasjonskapselen er innstilt til å slettes automatisk etter [2 uker] hvis man ikke returnerer til nettstedet.

Hvis man retter en henvendelse til NNB via nettsidene, for eksempel sender oss en e-post, også via kontaktskjema, vil relevante opplysninger kunne bli lagret, for eksempel navn og e-postadresse.

NNB har avtale med ulike tredjepart databehandlere, som innebærer forbehold om konfidensialitet med hensyn på blant annet personopplysninger. Eksempler:

  • Nettvendt IT-ing Sparhell (drift av nettsted)
  • Automattic Inc, USA (abonnementer på innlegg, besøksstatistikk)
  • Proisp As (webhotell)

Alle innen EU/EØS der annet ikke er angitt. Disse foretakene har forøvrig egne personvernerklæringer.

Behandlingshjelpemidler.no benytter statistikk- og analyseverktøy for å måle og studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettstedet. Opplysningene som samles inn brukes til å forbedre brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettstedet.

Avidentifisering og sletting av data

NNB har en plan for når en person kan slettes i våre systemer. Ulike lover stiller krav til vår oppbevaring av personopplysninger i flere sammenhenger, også etter at ens aktive forhold til oss er avsluttet. Eksempler på dette er i forbindelse roller som innebærer behov for å ivareta historiske opplysninger.

Før data blir slettet vil det også være aktuelt å lagre disse i pseudonymisert[1] form for at NNB skal kunne bruke basisopplysninger som f.eks. kjønn, fødselsdato, poststed og annet som grunnlag for statistisk analyse av f.eks. deltakerutvikling og frafall eller endring over tid.

For personer som ikke omfattes av slike forhold, vil data bli slettet ett år etter at forholdet til oss er avsluttet. NNB kan på forespørsel gi nærmere opplysninger om sletterutinene.

[1] Pseudonymisering er behandling av personopplysninger på en slik måte at personopplysningene ikke lenger kan knyttes til en bestemt person uten bruk av tilleggsopplysninger, forutsatt at nevnte tilleggsopplysninger lagres atskilt og omfattes av tekniske og organisatoriske tiltak som sikrer at personopplysningene ikke kan knyttes til en identifiserbar fysisk person. NNB vil kunne bruke slike avidentifiserte data i forbindelse med statistikk og analyse knyttet til f.eks. deltakerutvikling (tilgang/frafall) over tid med hensyn til kommentarer og innspill på forum.

Dine rettigheter

NNBs behandling av personopplysninger er regulert av ny personopplysningslov og -forskrift, samt EUs personvernforordning som vil gjelde som norsk lov gjennom EØS.

Den besøkendes rettigheter knyttet til NNBs behandling av personopplysninger fremgår blant annet av personopplysningsloven og personvernforordningens kapittel III. Nedenfor står noen av de mest sentrale rettighetene:

Innsyn

Enhver kan kreve å få vite hva slags behandling av personopplysninger NNB foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Dersom man er registrert i våre systemer har man krav på å få vite hvilke opplysninger som er registrert og hvilken kilde personopplysningene stammer fra, i de sammenhenger data ikke er gitt av den besøkende/deltaker selv. Det gis innsyn i en samlet oversikt av opplysninger basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Retting

Dersom NNB behandler personopplysninger om en besøkende/deltaker som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan man kreve at NNB skal rette eller slette de mangelfulle opplysningene.

NNB skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven uten ugrunnet opphold og senest innen 30 virkedager fra den dagen henvendelsen kom inn.

Protest – Begrensning

Dersom det viser seg at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, eller at NNB behandler personopplysninger NNB ikke har grunnlag for å behandle, har man rett til å kreve at NNB retter, supplerer eller sletter disse opplysningene innen 30 virkedager etter at NNB har mottatt henvendelse om dette. Man har rett til å kreve at behandlingen av personopplysninger begrenses i den perioden NNB bruker til å kontrollere riktigheten av behandlingen.

Trekke samtykke – Sletting

Dersom behandlingen av dine persondata er basert på avgitt samtykke, kan man trekke sitt samtykke når man ønsker. NNB vil da slette dennes persondata med mindre NNB har lovhjemmel for å ivareta informasjon av hensyn til arkivformål i allmennhetens interesse eller andre lovhjemler. Når man trekker sitt samtykke innebærer det at ens forhold til oss avsluttes, og at f.eks. roller og verv man har avsluttes. Når samtykket trekkes påvirker det ikke lovligheten av den behandling som har vært utført frem til samtykket trekkes tilbake.

Dataportabilitet

Man har rett til å be om utlevering av sine persondata i et maskinlesbart format for å kunne ta disse med til tredjepart. For utlevering av data i slik form vil dette skje basert på skriftlig henvendelse, se kontaktinformasjon nedenfor.

Kontakt­informasjon

Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler
v/Leder Kamilla Sæther Albrigtsen

Sørlandet sykehus HF
Enhet for Behandlings­hjelpe­midler
Serviceboks 416 Lundsiden
4604 Kristiansand

Epost: post@behandlingshjelpemidler.no

Klage

Dersom man mener det foreligger brudd på retningslinjer kan man klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon m.m. finnes på datatilsynet.no.