Dette er spørsmålene vi oftest får fra både helsepersonell og pasienter.

Klage (1)

Retten til et behandlingshjelpemiddel er hjemlet i pasientrettighetsloven.

Hvis du har fått et avslag fra helseforetaket skal avslaget opplyse deg om klageordningen. Klageinstans er Fylkesmannen og du må klage innen 4 uker. Helseforetaket er pliktig til å opplyse deg og saksgang.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
7 personer har hatt nytte av dette.


Lymfødembehandling (1)

Det er helseforetakenes ansvar å dekke utgifter til behandling av lymfødem.

Det er store variasjoner i Norge for hvordan dette gjøres. Ta kontakt med din behandlingshjelpemiddelenhet for nærmere opplysninger.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
39 personer har hatt nytte av dette.


Reiser (2)

Reiser innenlands:

Helseforetakene/behandlingshjelpemidler skal dekke oksygen behandling innenlands, herunder på reiser og ferie. Søknad fra spesialisthelsetjenesten (spesialist på sykehus) må foreligge før utstyr utleveres. Vi vil i samtale med pasient og legespesialist, og i henhold til gjeldende anbud, finne rett utstyr til pasienten.

På alle reiser der man trenger oksygen behandling bør man ta kontakt med gjeldende flyselskap før reisen for å få informasjon om deres retningslinjer, samt informere om hva du har med av utstyr på reisen.

Ta kontakt med behandlingshjelpemidler om du trenger mer informasjon.

Reiser utenlands:

HELFO dekker kostnadene ved oksygenbehandling i utlandet.

For reiser til og fra utlandet gjelder nye regler fra 1. juli 2011

Endring i stønad til oksygen i utlandet, herunder flyreise og ferie.

Fra 1. juli 2011 blir det lettere for personer som trenger oksygenbehandling på flyreiser til og fra utlandet å få dette refundert fra HELFO.

Det har tidligere ikke vært mulig å gi stønad til oksygen for personer som kun trenger oksygenbehandling på flyet, ved utenlandsreiser. Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Helsedirektoratet endre rundskrivet som regulerer dette, slik det blir mulig for HELFO å gi refusjon fra 1. juli 2011. Endringen vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

På grunn av økt saksmengde og ferieavvikling må du påregne noe lengre saksbehandlingstid enn vanlig.

Det er ikke nødvendig med forhåndstilsagn fra HELFO for å få stønad. Det vil si at man kan søke om stønad etter at reisen er gjennomført. Gå til søknadsskjema som lege må fylle ut.

På alle reiser der man trenger oksygenbehandling bør man ta kontakt med gjeldende flyselskap før reisen for å få informasjon om deres retningslinjer, samt informere hva du har med av utstyr på reisen.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
3 personer har hatt nytte av dette.


Fordi utstyret er helseforetakets eiendom blir det ikke dekket av vanlige personlige reiseforsikringer. Dersom det skulle skje noe med utstyret har vi ingen teknikere som kan reparere det i utlandet. Vi har sett utstyr som ikke kommer gjennom tollen når vi prøver å sende nytt utstyr for å erstatte ødelagt. På grunn av disse problemstillingene må man ta kontakt med regionens behandlingshjelpemiddelenhet for nærmere avklaring.


OBS: Dette gjelder ikke utstyr til oksygenbehandling!

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
3 personer har hatt nytte av dette.


Skjema (2)

Behandlingshjelpemidler er en del av spesialisthelsetjenesten. Med noen få unntak må henvendelse om et hjelpemiddel også komme fra spesialisthelsetjenesten. Det vil si fra et sykehus eller fra en legespesilaist med avtale med et helseforetak.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
32 personer har hatt nytte av dette.


Retten til å få låne et behandlingshjelpemiddel forutsetter at du er registrert i Folkeregisteret.
Adressen bestemmer hvilken behandlingshjelpemiddelenhet du hører til, se landsoversikt på nettsiden. Det er ikke fritt valg av BHM-enhet.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
11 personer har hatt nytte av dette.


Utstyr (7)

Ja. Utstyret lånes ut til en navngitt person. Det skal kun brukes av denne personen. Det skal leveres tilbake til utlåner når det ikke er bruk for det lengre.

Sykehuset har register over hvilken pasient som har lånt det spesifikke utstyret. Alt utstyr er merket og serienummeret er notert i registeret.

De fleste sykehus resirkulerer utstyr som kommer inn.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
12 personer har hatt nytte av dette.


Så lenge behandlingen er iverksatt av spesialisthelsetjenesten skal utlevert utstyr følge pasienten uansett hvor pasienten bor innenlands. Behandlingshjelpemidler er da ansvarlig for å levere og vedlikeholde utstyret. Om primærhelsetjenesten(fastlege/tilsynslege) iverksetter behandling er det primærhelsetjenesten som må sørge for å levere og vedlikeholde utstyret.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
19 personer har hatt nytte av dette.


Både utstyr og ubrukt forbruksmateriell skal leveres tilbake til utlåner. Utstyr kan bli resirkulert og lånt ut på nytt og endel forbruksmateriell kan resteriliseres, annet kan brukes til demonstrasjon og i undervisning.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
16 personer har hatt nytte av dette.


Når helseforetaket har sendt skjema til oss om hva man trenger av forbruksmateriell vil dette ligge i våre registre, og da kan pasienten selv, pårørende eller hjemmetjenesten bestille forbruksmateriell.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
26 personer har hatt nytte av dette.


Helseforetakene skal gi riktig pasientbehandling. Det vil si at behandlingen skal være god nok uten å være luksuriøs. Utstyr og forbruksmateriell skal dekke et normalt forbruk under normale forhold. Utstyret skal brukes til det formål det er bedt om.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
13 personer har hatt nytte av dette.


Visse pasientgrupper kan få låne måleapparat for å måle INR hjemme.

Legemiddelet det måles effekt av er Marevan. Marevan er det enkeltmedikamentet som tar livet av flest pasienter pr år i Norge.

Det betyr at pasienten må ha grundige opplæring både i måleteknikk og i egendosering hvis det er aktuelt. Pasientens fastlege må dessuten ta ansvar for doseringer.

Mange helseforetak tilbyr opplæring men tilbudet vil variere. Skjema må sendes til Behandlingshjelpemidler som vanlig. Skjema må komme fra Spesialisthelsetjenesten eller fra indremedisiner med avtale med et regionalt helseforetak. Avtalespesialister finner du helseforetakenes nettsider.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
22 personer har hatt nytte av dette.


Hvis du allerede har utstyr fra oss kan du ikke automatisk få den nyeste modellen. Utstyr vil alltid være i utvikling. Din behandling skal dekke ditt behov på en god måte og utstyret skal brukes så lenge det virker.

Helseforetakene har innkjøpsavtaler på de aller fleste felt. Vi er forpliktet til å bruke disse. Det vil si at du ikke kan få annet utstyr enn det vi har avtale for.

Er du en ny bruker vil du få en standard avtalemaskin.

Vennligst klikk her om dette har vært nyttig.
15 personer har hatt nytte av dette.