Mandatet for gruppa ble godkjent av fagdirektørene i de regionale helseforetakene i april 2020.

Bakgrunn

Nettverksgruppen ble opprettet i 2003 i forbindelse med overføringen av ansvaret for behandlingshjelpemidler til helseforetakene, og fikk sitt mandat vedtatt av fagdirektørene i de regionale helseforetakene 16.03.2009.

Behandlingshjelpemidler er medisinsk utstyr brukt i medisinsk hjemmebehandling som spesialisthelsetjenesten er ansvarlig for, og som foregår utenfor sykehusene.

Ansvar

Det rettslige grunnlaget for ansvaret fremgår av blant annet spesialisthelsetjenesteloven §2-1a om de regionale helseforetakenes sørge for ansvar og av pasientrettighetsloven §2-1 om rett til nødvendig helsehjelp.

De regionale helseforetakene ivaretar ansvaret for behandlingshjelpemidler som en del av medisinsk hjemmebehandling gjennom egne enheter i enkelte av helseforetakene.

Sammensetning og oppnevning av medlemmer i nettverket

Fagdirektørene i de regionale helseforetakene oppnevner medlemmer i nettverket etter forslag fra nettverket.

Nettverket har følgende sammensetning:

  • Helse Sør-Øst: 4 medlemmer
  • Helse Vest: 2 medlemmer
  • Helse Midt-Norge: 2 medlemmer
  • Helse Nord: 2 medlemmer

Virketiden for medlemmene er 2 år.

Det er ønskelig at nettverket tilknytter seg relevant kompetanse.

Ledelse og organisering

Nettverket konstituerer seg selv med leder, sekretær og andre funksjoner nettverket finner hensiktsmessig.

Det avholdes minst 2 møter i halvåret. Nettverket organiserer for øvrig sin virksomhet slik nettverket til enhver tid finner det mest tjenlig.

Aktiviteter

Nettverket har en rådgivende funksjon og skal ivareta blant annet følgende oppgaver:

  • Bidra til at det gis gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi
  • Bidra til en kostnadseffektiv tjeneste – herunder innkjøps- og anskaffelsesprosesser, organisering og logistikk
  • Gi hensiktsmessig informasjon til pasienter og helsepersonell
  • Bidra til godt samarbeid med andre aktører i pasientens helsetjeneste
  • Bringe prinsipielle og strategiske spørsmål fram til fagdirektørene
  • Dokumentere utviklingen i bruk av behandlingshjelpemidler inkludert økonomiske forhold

Rapportering

Årsmelding sendes de regionale helseforetakene ved fagdirektørene innen 1. april.