Mandatet for gruppa ble vedtatt av fagdirektørene i de regionale helseforetakene 16.03.2009.

Mandat

De regionale helseforetakene skal sørge for at personer i helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon.

Behandlingshjelpemidler blir brukt for å bedre pasientenes medisinske tilstand. Det er en del av behandlingskjeden innenfor spesialisthelsetjenesten og foregår blant annet i hjemmet til pasientene.

Ansvar

Ansvaret for og finansieringen av nærmere angitte behandlingshjelpemidler ble overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene fra og med 01.01.2003. Forutsetningene var at pasientenes rettigheter ikke skulle bli dårligere og at ordningen skulle praktiseres mest mulig likt i hele landet.

De regionale helseforetakene ivaretar ansvaret for behandlingshjelpemidler gjennom egne enheter i enkelte av helseforetakene. I samarbeid med kliniske avdelinger, kommunehelsetjenesten og eksterne leverandører utfører disse enhetene de oppgavene som er nødvendig for at pasientene får spesialisert medisinsk behandling i hjemmet.

Det rettslige grunnlaget for ordningen fremgår av blant annet spesialisthelsetjenestelovens § 2-1 a) om de regionale helseforetakenes sørge for ansvar og av pasientrettighetslovens § 2-1 om rett til nødvendig helsehjelp.

Sammensetning og oppnevning av medlemmer i nettverket

Fagdirektørene i de regionale helseforetakene oppnevner medlemmer i nettverket etter forslag fra nettverket.

Etter endringene i RHF-inndelingen har nettverket følgende sammensetning:

 • Helse Sør-Øst: 4 medlemmer
 • Helse Vest: 2 medlemmer
 • Helse Midt-Norge: 2 medlemmer
 • Helse Nord: 2 medlemmer

Virketiden for medlemmene er 2 år.

Det er ønskelig at nettverket innehar medisinsk, teknisk, økonomisk og forvaltningsmessig kompetanse.

Ledelse og organisering

Nettverket konstituerer seg selv med leder, sekretær og andre funksjoner nettverket finner hensiktsmessig.

Det avholdes minst 2 møter i halvåret. Nettverket organiserer for øvrig sin virksomhet slik nettverket til enhver tid finner det mest tjenlig.

Aktiviteter

Nettverket har en rådgivende funksjon og skal ivareta blant annet følgende oppgaver:

 • samarbeide for å bidra til at det gis gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi
 • gi råd for å sikre likebehandling i RHFene, samt en faglig og økonomisk forsvarlig praktisering av ordningen
 • bidra til godt samarbeid mellom bestillere og behandlingshjelpemiddelenhetene slik at pasientenes rettigheter ivaretas
 • bidra til en kostnadseffektiv tjeneste – herunder anskaffelsesordninger, organisering og logistikk
 • gi hensiktsmessig informasjon til pasienter og helsepersonell
 • bidra til et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten
 • bringe prinsipielle og strategiske spørsmål fram til fagdirektørene
 • dokumentere utviklingen i bruk av behandlingshjelpemidler og økonomiske forhold

Rapportering

Referat fra nettverksmøtene og årsmelding sendes de regionale helseforeforetakene ved fagdirektørene. Årsmelding framsendes innen utgangen av januar hvert år.