Møtereferat NNB (illustrasjon)

NNB-møte 25.01. 2018

publisert i: Møter | 0
Møteleder: Gunn M.Krogenes Larsen Tid: 10.00 – 15.00
Referent: Linda Haveland Sted: Oslo møtesenter GWPL 5
Deltakere: Anne Rødal, Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Berit Herlofsen, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Kjersti Tollaksen, Leif Arne Rask.
Fravær: Kristian Fougner, Bård Skage.

 

 

Sak Sakstittel/referat

A.

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt.

II

Godkjenning av referat fra NNB-møte 25.01.2018

Referat godkjent og lagt ut på nettsiden

1-2018

Domene behandlingshjelpemidler.no
– Forslag til veien videre i forhold til våre nettsider – pasient og informasjon

ved Christin Nyland i Helse Sør-Øst, leder for nasjonalt redaksjonsråd for felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten og
Bente Aae (Skype) informasjonsdirektør Kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest RHF.

Med tanke på fremtidens informasjon ut mot pasienter og at Behandlingshjelpemidler bør være en del av helthetlig tenkning rundt et
behandlingstilbud, ønsket NNB å få en presentasjon av en felles nettløsning med fokus på utvikling og muligheter.

Christin Nyland leder for nasjonalt redaksjonsråd for felles nettløsning for spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst og Bente Aae informasjonsjonsdirektør
Kommunikasjonsavdelingen i Helse Vest la frem noen alternativ som vurderes videre.
I arbeidsmøte for NNB 5. og 6. mars blir blant annet dette tema diskutert videre.

2-2018

Andreas Rystrøm i Sykehusinnkjøp HF informerer generelt om pågående prosesser:
– Anbud insulinpumper, CGM og forbruksmateriell.
– Elise Toombs Rushfeldt prosjektleder anskaffelser oksygenkonsentrator med tilbehør.
– Kompresjonsplagg (Gunn).

Andreas informerte generelt om pågående innkjøpsprosesser. (Mer satt inn på Forum)

Elise Toombs Rushfeldt prosjektleder anskaffelser oksygenkonsentrator med tilbehør.
Elise informerte om at det har vært et innspill til referansegruppen om mulighet for et «informasjonsark» som en veileder til
produktene som nå er satt opp. (Vedlegg på Forum)

Kompresjonsplagg v/Gunn
Anskaffelse er under arbeid og vi regner med at arbeidsprosessen blir ferdig til høsten.

3‑2018

Evaluering fra Olavsgaard seminar 2017

– gjennomgang/evaluering og eventuelt merknader.
– utnevnelse av programkomite for seminar 2018
– dato for årets seminar 2018.

Evaluering av seminar 2017 viste gode tilbakemeldinger med god oppslutning med 96 påmeldte.

Årets programkomite for 2018 er representert ved: Jon Bruun-Hanssen, Geir Kristian Gotliebsen, Anne Rødal,
Kathrine Olsen, Kjersti Tollaksen,og Gunn Krogenes Larsen. Andre NNB-medlemmer trekkes inn ved behov.

Dato for årets seminar er satt til 21. – 22. november 2018.

4‑2018

Eventuelt

– QR-kode

– QR-kode sees på i enkelte helseforetak (Mer informasjon satt inn på Forum)

– Årsrapport 2017 fra Teknologigruppen

– Denne ble levert ut til gruppen.

– Medusa – videre informasjon:

– Informasjon satt inn på Forum.

– Forslag til møteplan NNB 2018.

– Møteplan 2018 ble revidert.

– Innspill til evaluering av skjema – rubrikk kjent smitte.

– Informasjon er satt inn på Forum.

– Innspill D-mine Pen.

– Informasjon er satt inn på Forum.

– Epost Kontakt oss fra Mediq Norge – spørsmål om blodsukkermåler med talefunksjon.

– Informasjon er satt inn på Forum.

– Kjønnsdysfori

– Informasjon er satt inn på Forum.