Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 07.09.2017

publisert i: Møter, Møtereferater | 0
Møteleder: Gunn M.Krogenes Larsen Tid: 10.00 – 15.00
Referent: Linda Haveland Sted: Oslo Møtesenter GWPL 5
Deltakere: Berit Herlofsen, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Anne Rødal, Kamilla Albrigtsen.
Fravær: Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Kristian Fougner, Leif-Arne Rask, Bård Skage.

 

 

Sak Sakstittel/referat

A.

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt.

II

Godkjenning av referat fra NNB-møte 29.05.2017

Kommentarer i forhold til noen punkter fra forrige NNB-møte 29.05.2017:

Sak 12-2017 – Medusa

Medusa vil være et sentralt tema på Olavsgaard. Representanter fra SoftPro, Systemeierstyre og Forvaltningsrådet
vil holde innlegg onsdag 8. november.

Viser til oppdatert Medusa informasjon på nettsiden Sykehusene.no/display/MEDUSA

Referat fra NNB-møte 29.05.2017 er godkjent og lagt ut på nettsiden.

17‑2017

Diabetes

  • Siste nytt om anbudsprosess
  • Freestyle Libre

Siste nytt om anbudsprosessen på insulin, CGM og forbruksmateriell
Prosjektgruppen som har arbeidet med nytt anbud har vært stoppet opp en periode, men er nå startet opp igjen.
Det samarbeides med sikkerhetsansvarlig personell fra IKT.

Freestyle Libre
Freestyle Libre er metodevurdert og det avventes ytterligere informasjon.
Folkehelseinstituttets hurtigmetodevurdering av Freestyle Libre
Gunn henviste til en artikkel i Dagens Medisin, se lenken:
Dagens Medisin «raskere beslutning når leverandør samarbeider»

18‑2017

Informasjon fra arbeidsgruppen NNB – avklaring og anbefaling v/Berit

Det har vært 3 møter i arbeidsgruppen hvor vi har sett nærmere på hvordan tildeling av behandlingshjelpemidler foregår,
herunder hvilken rolle de ulike aktørene har samarbeidet mellom disse.

Berit holder innlegg på Olavsgaard seminar «Tildeling av behandlingshjelpemidler – konsekvenser av at slike beslutninger
nå anses som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven».
Etter Olavsgaard vil NNB diskutere om, og eventuelt hvordan, dette skal følges opp videre.

19‑2017

Kompresjonsplagg

  • Informasjon og forløp i arbeidet med ny avtale.
  • Innspill fra gruppen på saker.
Prosessen med ny anskaffelse har startet og avtalen forventes ferdigstilt i første kvartal 2018.

Gunn deltar som Helse Vest sin representant inn i gruppen.
Medlemmene i prosjektgruppen har opprettet referansegrupper i hver region.
Alle RHF oppfordres til å ha representanter fra BHM i Forvaltningsrådet.

Gunn ivaretar informasjon fra prosessen til NNB.

Innspill fra gruppen på saker sendes til enten regionens prosjektgruppe-medlem eller til Gunn.

20‑2017

Domene- – behandlingshjelpemidler.no (spørsmål fra Knut Sparhell, Nytt Nettsted).

Det er blitt stilt spørsmål om hvem som bør være formell/juridisk eier av domenet behandlingshjelpemidler.no
overfor Norid? I dag står det «eiet av St. Olavs hospital ved Bjørn Grytli».
Knut gav et forslag: Direktoratet for e-helse (helsenorge.no) slik at det blir uavhengig av helseregion?

Det ble diskutert og konkludert med at Gunn tar kontakt med Dag for å se på hvordan tidligere prosesser har vært diskutert.
Gunn videreformidler deretter til NNB før en bestemmer seg for en løsning.

21‑2017

Eventuelt

  • Olavsgaard seminar 2017.
Status Olavsgaard seminar 2017
Program og påmelding er lagt ut på nettsiden.
Etterskrift: Pr. dags dato 11. oktober er det «96» påmeldte til Olavsgaard seminar.

Henvendelse fra Søvnforeningen
Lenken «Kontakt oss» på nettsiden har mottatt en epost fra Søvnforeningen. De spør om landsoversikten på nettsiden
«Kontaktinfo for Behandlingshjelpemidler»kan også ha besøksadresser i tillegg til postadresser.
Dette vil tilstrebes i samarbeid med administrator for nettsiden.

Kjønnsdysfori
Det er et samarbeid mellom Elisabeth på Ahus og GID-klinikken på Rikshospitalet om «ikke-erigerte penisproteser». Dette vurderes fortløpende og tas opp på Olavsgaard.

Neste NNB-møte er tirsdag 7. november på Olavsgaard.