Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 10.03.2017

publisert i: Møter, Møtereferater | 2
Møteleder: Gunn M.Krogenes Larsen Tid: 09.30 – 15.00
Referent: Linda Haveland Sted: Radisson Blu Gardermoen
Deltakere: Dag Søgaard,Bjørn Grytli, Berit Herlofsen, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Kjersti Tollaksen, Leif Arne Rask, Kamilla Albrigtsen.
Fravær: Kristian Fougner, Anne Rødal,Bård Skage.

 

 

Sak Sakstittel/referat

A.

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt.

II

Godkjenning av referat fra NNB-møte 19.01.17

Gjennomgang av forrige møtereferat fra 19.01.17.

Innspill til Sak 2-2017: Kompresjon og lipolymfødem

Det ble informert om at Helse Sør-Øst RHF har hatt henvendelser fra HOD når det gjelder beslutningsprosessen ved søknad om kompresjonsplagg, herunder spørsmål om hvorfor HFene velger ulike løsninger.

Innspill til Sak 5-2017: Eventuelt – Hårfjerning

Enkelte helseforetak vurderer hårfjerning som en behandling og ikke et behandlingshjelpemiddel. Vurdering av pasienter gjøres da som oftest på Hudavdeling i helseforetaket som bestemmer behandlingsregimet videre for pasienten.

Referat fra 19.01.17 godkjent og lagt ut på nettsiden.

6‑2017

Område diabetes og bruk av CGM/2017

Oppsummering fra gårsdagens arbeidsmøte i forbindelse med nasjonal avtale med Sykehusinnkjøp HF.

Gunn informerte fra gårsdagens møte med Andreas Rystrøm fra Sykehusinnkjøp HF med informasjon om videre prosesser på nye anbud.

Utlysning av ny avtale er utsatt inntil videre. Saken om dette behandles i styret til Sykehusinnkjøp HF i deres neste styremøte den 22. mars.

Sykehusinnkjøp HF legger vekt på å ha fokus på prosess for behovsanalyse ved inngåelser av avtaler og forvaltning av avtalene.

Følgende tema ble omtalt i dialogen med Andreas:

 • Rolleavklaring
 • Avtaleforvaltning
 • Metodevurdering

Det er utprøving av ny Dexcom G5. Denne leveres som et komplett system (sender, mottaker og sensor).

Det er registrert mange saker som er knyttet til feil med forbruksmateriell og CGM til diabetespasienter. Tjenesten som omhandler insulinpumper og forbruksmateriell må spesielt vektlegges i årsrapporten som sendes til fagdirektørene.

7‑2017

Standardisering av brev og skjemaer for behandlingshjelpemidler?

Avslagsbrev/brevmaler – (epost fra Berit)

Det viser seg at BHM-enhetene har ganske ulik praksis når det gjelder utforming av brevmaler.

Helse Sør-Øst har samlet inn maler fra egen region, og ser at det er behov for større standardisering. Spørsmålet har sammenheng med andre temaer som ble aktualisert ved at HOD konkluderte med at tildeling av behandlingshjelpemider er å anse som en del av helsehjelpen.

NNB konkluderte med at aktuelle jus-aspekter tilknyttet dette bør settes på dagsorden og Berit følger opp dette. I første omgang ved å ta et møte med spesialrådgiver Gry Vivian Kolås i Helse Bergen HF.

Temaet er aktuelt for konferansen på Olavsgaard.

Saken tas videre opp i neste NNB-møte 29. mai.

Skjema om utlån av Behandlingshjelpemidler – kolonne «avtalen ikke fulgt»

Det var vanskelig å komme frem til en felles konklusjon og saken drøftes videre i neste NNB-møte 29. mai.

8‑2017

Oppdragsdokument Hjemmedialyse

Informasjon v/MedtekNorge: bransjeorganisasjon for helse- og velferdsteknolog

Gunn ønsket på vegne av NNB velkommen til MedTek Norge som var representert ved Hartvig  Munthe-Kaas prosjektdirektør og Jens Lind Knudsen som er ansvarlig for helse økonomisk analyse om hjemme- dialyse.

De hadde et ønske om å fortelle oss om deres tjeneste etter at helseminister Høie har i oppdragsdokumentet 2017 til helseforetaket bestilt «andel dialysepasienter som får hjemme dialyse skal være på minst 30 prosent i løpet av 2017». Det er 1 350 dialysepasienter i Norge.

Munthe-Kaas viste presentasjon: Hjemmedialyse Se vedlagt presentasjon: PÅ FORUM

Det ble stilt spørsmål fra NNB om hvordan tilrettelegging utføres i hjem og at det vil være i tråd med DSB/HD sine regler knyttet til medisinsk utstyr. Det blir viktig at dette er godt ivaretatt.

I dialogen ble det stilt aktuelle spørsmål slik at gruppen fikk reflektert over hvilke endringer hjemme- dialyse vil kunne føre til for vår tjeneste. Totalt vil det kunne utgjøre en samfunnsmessig innsparing for helseforetakets økonomi.

9‑2017

Medusa – Hva gjør vi videre?

Alle RHF oppfordres til å ha representanter fra BHM i Forvaltningsrådet.

Videre ble det diskutert generelt om Medusa og hvordan vi nasjonalt kan hente ut gevinster av å etablere Medusa i vår tjeneste.

Det vil bli viktig å starte et arbeid der vi definerer rapporter og statistikk. Her må vi kunne hente ut tall fra vår virksomhet.  Det ble foreslått at dette bør ha stor plass på møte i NNB den 29. mai.

10‑2017

Kvalitetssikring av nasjonale nettsiden

Det er stor aktivitet på nettsidene og nettstedsstatistikken viser rundt 2000 visninger pr/uke med en stigning i 2017. Det oppfordres til at brukere på Forum må bli flinkere til å svare på innlegg på spørsmål i Forum.

Det ble konkludert at NNB som gruppe tar et felles ansvar for at eventuelle mottatte brev fra Helse- og omsorgsdepartementet legges ut på nettsidene under fanen «brev fra myndighetene».

Etterskrift: Brev mottatt fra HOD til RHF den 10.05.16 « presisering vedrørende kjønnsdysfori» er lagt  ut på nettsiden under fanen «brev fra myndigheter.»

11‑2017

Eventuelt

Kjønnsdysfori – samlet innkjøp av vester og ikke-erigert penisprotese. v/Elisabeth

Elisabeth holder fortsatt i «trådene» og informerer oss videre i NNB-møter.

Møtetidspunkt NNB

Etter en dialog om møtetidspunkt ble det konkludert at NNB-møter begynner kl: 10.00 – 15.00.

Behandlingshjelpemidler – nasjonal kartlegging av kostnadsutvikling 2010-2016

Dag har sendt ut en epost om kartlegging av kostnadsutvikling for et nasjonalt sammenlikningsgrunnlag. Dette verktøy vil bidra til at alle HF har et nasjonalt sammenlikningsgrunnlag for egen aktivitet og kostnader.

Det er et ønske at vi i BHM-ledermøte 30. mai ser på hvordan vi skal implementere rapporter i Medusa.

 • Orientering fra Programkomiteen seminar Olavsgaard 2017
 • Det ble lagt frem et foreløpig program fra sist møte med programkomiteen. Det har ikke manglet på faglige forslag og gruppen mener at årets seminar vil bli interessant og godt faglig representert.

Neste møte: NNB-møte mandag 29. mai, Oslo Møtesenter og BHM – ledermøte 30. mai på Oslo universitetssykehus, Ullevål.

2 Responses

 1. Avatar
  Stine

  Hei, Ref \»Det er utprøving av ny Dexcom G5. Denne vil bli byttet ut av Dexcom G4 Platinum i eksisterende avtale.\»
  Vet dere når Dexcom G5 erstatter G4 og blir tilgjengelig for brukerne?

 2. Avatar
  Sølvi Andreassen

  \»Det er registrert mange saker som er knyttet til feil med forbruksmateriell og CGM til diabetespasienter\». Kan dere dokumentere noen av disse sakene? Jeg har aldri lest om i noen forum eller noen plass at noen har hatt problemer med dette. Jeg har bare lest om og opplevd selv hvor vanskelig det er å få hjelpemidler -CGM- som gjør hverdagen lettere og risikoen for senskader mindre. Det burde være en menneskerett å få det beste utstyret for å kontrollere en kronisk sykdom. Spør som Stine over her, når vil dexcom G5 være tilgjengelig for oss diabetikere som ønsker CGM?