Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 19.01.2017

publisert i: Møter, Møtereferater, Nyheter | 1
Møteleder: Gunn M.Krogenes Larsen Tid: 10.00 – 15.00
Referent: Linda Haveland Sted: Oslo Møtesenter GWPL 5
Deltakere: Anne Rødal, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Kamilla Albrigtsen, Kjersti Tollaksen.
Fravær: Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Leif Arne Rask, Berit Herlofsen, Kristian Fougner, Bård Skage.

 

Sak Sakstittel/referat
A.

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt.

II

Godkjenning av referat fra NNB-møte 08.11.16

Referat godkjent og lagt ut på nettsiden.

1-2017

Medusa

NKKN-koder ved Audny Samnøy Stuen fra Medisinsk Teknisk avdeling i Bergen, leder i NKKN (Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur)

Audny deltok i møte og informerte om NKKN-koder og andre lignende klassifiseringssystemer som benyttes i Europa og USA. Se vedlagt presentasjon.(referat på Forum)

Struktur NKKN:

 • Kategorier – Øverste nivå i kodeverket; det finnes 16 kategorier som gir en grov inndeling av alle produkter som er definert som medisinsk utstyr.
 • Utstyrsgrupper – Utstyrgrupper eller termer er standardiserte navn brukes til å navngi en eller flere utstyrstyper. NKKN-kodeverket inneholder nå ca 5400 utstyrsgrupper (inkludert synonymer og maltermer).
 • Utstyrstyper – En utstyrstype defineres av dataelementene fabrikat og typebetegnelse, og NKKN er ansvarlig for å samle inn og kvalitetssikre slike data. NKKN-kodeverket inneholder nå ca 8300 verifiserte utstyrstyper.

Ved søk av informasjon om NKKN på nettsiden: nkkn.medtekn.no bør man bruke Chrome eller Firefox, ikke Explorer.

2-2017

Kompresjon og lipolymfødem

Håndtering i de regionale helseforetak

De regionale helseforetakene i landet dekker kostnader for pasienter som er utredet i spesialisthelsetjenesten med diagnostisert lipolymfødem.

Avtalen på kompresjonsplagg utløper våren 2018. Inntil da må hvert enkelt HF selv forvalte avtalen som i dag er gjeldene i tråd med sine bestemmelser.

3-2017

Videre utvikling av område diabetes og bruk av CGM/insulin i 2017

I dialogen har vi med oss spesialrådgiver Mona Kulsveen Stainsby fra Avdeling for Innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst.

Det ble informert om endringer i hvordan Innkjøp er tenkt organisert i fremtiden. Det vil bli stor oppmerksomhet rundt hvordan informasjonsflyten håndteres inn i avdelingene og hvem som blir ansvarlig for hva. Innkjøp vil ivareta utvikling og innovasjon.

I møte ble også utviklingen knyttet til diabetes diskutert.

Utlevering av diabetesutstyr har økt betraktelig og det medfører høy aktivitet i alle BHM-enheter og økning i regnskapstall.

4-2017

Evaluering fra Olavsgaard 2016 (ytterligere informasjon på referat på Forum)

 • gjennomgang/evaluering og eventuelt merknader
 • utnevnelse av programkomite for seminar 2017

Evaluering av seminar Olavsgaard 2016 viser gode tilbakemeldinger innenfor det faglige område. Samtlige formidler i evalueringen at dette er et viktig sosialt treff.

 • Årets programkomitè for 2017 er representert med: Jon Bruun-Hanssen, Geir Kristian Gotliebsen, Anne Rødal, Kathrine Olsen, Kamilla Albrigtsen, Kjersti Tollaksen og Gunn Krogenes Larsen. Andre NNB-medlemmer trekkes inn ved behov.

Etterskrift: På nettsiden under siste nytt er det satt inn informasjon om dato fot årets seminar 2017 som er 8.-9. november. Program og påmelding kommer senere i år. Programkomiteen vil ha sitt første møte onsdag 22. februar.

5-2017

Eventuelt

Forslag til utkast av søknadsskjema med en rubrikk «er avtalen fulgt.»

Bjørn har sendt oss et forslag, men vi ser at skjema trenger ytterligere endringer. Dette vil bli drøftet videre på NNB-møte i mars der vi også vil se på andre brev/skjema. Er dette et tema som vi kan samarbeide om nasjonalt?

Hårfjerning

Hårfjerning er en behandling og ikke et behandlingshjelpemiddel.

Hvert enkelt helseforetak har ansvar for å ivareta pasientgruppen og etablere gode behandlingsalternativ i tråd med føringer fra Helse-og omsorgsdepartementet.

Innmeldt representant fra BHM i Forvaltningsrådet

Kathrine Olsen fra OUS har meldt inn representant til Forvaltningsrådet.

Innkreving av utstyr

Det ble konkludert med at i noen sammenheng kan en være tjent med å ha en Lånekontrakt som for eksempel ved utlån av bærbare konsentrator for en periode. Dette gjennomføres i dag i Helse Bergen.

Møtetidspunkt

Det ble stilt spørsmål om forskyvning av møtetider. Dette vil bli tatt opp på neste møte.

 Hjemmedialyse

Mål i Oppdrag- og bestillerdokumentet fra helseminister Bent Høie til helseforetakene er at 30 % av dialysepasientene skal tilbys hjemmedialyse. Dette får nå DRG-poeng.
Etterskrift:
På NNB-møte fredag 10. mars settes det av 30 min. for informasjon fra MedtekNorge: «Oppdragsdokument Hjemmedialyse».
Neste møte: Arbeidsmøte torsdag 9. mars og NNB-møte 10. mars på Gardermoen.

 

 

 1. Ivar Hauff

  Det er ikke alltid lett å få et bilde av hva de forskjellige tildelingskontorene er ansvarlig for. CPAPen fikk jeg på Ullevaal, men nå skal jeg henvende meg til et sted i Drammen. Støttestolen er Bærum kommune, men service er ikke Tildelingskontoret der. Osv.
  Hvor finner jeg en oversikt?