Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 8.11.2016

publisert i: Kalender, Møtereferater | 0
Møteleder: Gunn M. Krogenes Larsen Tid: 11.00 – 17.00
Referent: Linda Haveland Sted: Olavsgaard hotell
Deltakere: Anne Rødal, Bjørn Grytli, Dag Søgaard, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Kamilla Albrigtsen, Kjersti Tollaksen, Leif Arne Rask.
Fravær: Berit Herlofsen, Kristian Fougner, Bård Skage.

 

Sak Sakstittel/referat
A.  

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt.

II

Godkjenning av referat fra NNB-møte 08.09.16

Referat godkjent og lagt ut på nettsiden.

19-2016

Medusa

Kategorisering – Innspill fra Forvaltningsrådet til NNB – gruppering /kategori

Bjørn informerte om at Medusa er tatt i bruk den 9. mars i år ved Midt-Norge og Nord-Norge.

I arbeidet rundt innføring av Medusa er det opprettet et Forvaltningsråd der det sitter lønnet personer som fordeles på 3,5 årsverk og disse fordeles på HF. De helseforetak som ennå ikke har meldt inn representanter til Forvaltningsrådet bør gjøre det nå.

I systemeierstyre sitter representantene Jon, Kjersti og Bjørn. Systemeierstyre er overordnet i henhold til hva det operative personell i Forvaltningsrådet skal jobbe med. Systemeierstyre vil gi forslag til hva det er behov for når det gjelder utredning og feilretting. Det er viktig at behov meldes inn. Det skal være et felles møte med Forvaltningsrådet og Systemeierstyre den 7. desember.

Når Behandlingshjelpemiddelenhetene etter hvert tar i bruk Medusa må vi i større grad tenke  nasjonalt og være enig om hvilken data som skal legges inn i systemet. Statistikk blir et viktig og nyttig rapporteringssystem som vil måtte prioriteres.

Hvert HF har sine egne logistikk- og økonomisystem etc og disse modulene må meldes til Forvaltningsrådet.

20-2016

Lipødem-informasjon ved Gunn

Gunn informerte om dialogen hun har hatt med Helen M. Olsen spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødem behandling ved Skandinavisk Forum for Lymfologi. Lipødem er en sammensatt og vanskelig tilstand. Ubehandlet lipødem fører ofte til diagnosen lipolymfødem.

Lipødem settes opp på neste NNB-møte

21-2016

Insulin – nytt anbud. Fremdrift/Kjersti

I forbindelse med uttak av sensorer ble det diskutert om det kan være til hjelp/nyttig å oppgi et årlig forbruk i dialog med pasient.

Det ble i diskusjonen trukket frem at ved et overforbruk av sensorer må det gjøres en individuell vurdering av pasienten for å se om dette kan skyldes feilaktig bruk for eksempel dårlig teknikk for innsetting av kanyle eller sensor som kan tilsi særskilt uttalelse med medisinsk begrunnelse for høyt forbruk fra behandlende lege og/eller ny opplæring hos diabetessykepleier.

Ved feil på utstyr må det det meldes inn til Sykehusinnkjøp HF.

22-2016

Olavsgaard seminar 2016 – program – arbeidsfordeling. v/Gunn

Det var en gjennomgang av programmet med fordeling av arbeidsoppgaver.

23-2016

Eventuelt

Informasjon fra konferansen «Helse i utvikling 2016» ved Nasjonalt råd for prioriteringer i Helse- og omsorgstjenesten v/Gunn.

Gunn deltok på konferansen og henviste til presentasjoner fra dette møte se link: http://www.prioritering.no/artikkel

Grove trekk og hovedpunkter fra konferansen er at pasienter skal involveres mer i behandlingsforløpet. Det vektlegges «ingen behandling uten dialog».

Verdigrunnlag: Likhet og frihet.

Det vil i større grad brukes metodevurdering i prioritering av behandlingen.

Hjemmebehandling av pasienter er i Norge på 10-12 %, mens i Nederland ligger det på 45%.

Signalene fra HOD er at flere skal behandles hjemme, men etiske vurderinger ivaretas.

Informasjon fra kategorisjef for BHM Andreas Rystrøm Sykehusinnkjøp HF

Sykehusinnkjøp HF vil ha et team som vil være tett på leverandører. Dette teamet ønsker å jobbe nærmere med behandlingshjelpemiddelenhetene for å følge opp saker og problemer knyttet til utstyr.

Det etterlyses en bedre avtaleforvalter og det er viktig at avtalen fases inn i leverandørkontakt.

Presentasjon av teknologigruppen

Teknologigruppen hadde møte på Olavsgaard og presenterte seg på møte i NNB. Jochen Olaf Scrank som er leder for gruppen informerte om arbeidsoppgaver de holder på med.

De la vekt på at teknologigruppen vil bistå i spørsmål fra BHM-enheter ved tekniske utfordringer.

Innspill fra Anne vedrørende søknadsskjema.

Erfaring viser at avvik på anbud må dokumenteres. Anne ønsker innspill på hvordan vi kan ivareta en prioriteringsrekkefølge i søknadsskjema.

Konklusjon: Bjørn lager et forslag til utkast av skjema med en rubrikk «er avtalen fulgt» og kolonner ja og nei. Hvis nei en begrunnelse/kommentar: «hvorfor den ikke er fulgt».

Tilleggssaker på eventuelt

Kjønnsdysfori

Utstyr som benyttes i forbindelse med kjønnsdysfori sjekkes av NNB og følges opp på videre møter.

Kompresjonsplagg JobstRelax kontra JoViPak.

Vi har mottatt tilbakemeldinger om at leverandører reiser rundt i landet og viser frem nytt utstyr som ikke står i avtalen og det var et ønske om at dette ble sjekket opp mot Sykehusinnkjøp HF.

Etterskrift: I dialogen med Sykehusinnkjøp HF er en enig i at nye produkter i markedet bør være av interesse for alle parter. Samtidig blir det hvert helseforetak sitt ansvar og administrere sin aktivitet ut i fra foreliggende avtaler.

Jonasmaske

Masken er ikke CE-merket og skal ikke leveres ut. https://snl.no/CE-merking

Neste NNB-møte torsdag 19. januar.