Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 8.09.2016

publisert i: Kalender, Møtereferater | 0
Møteleder: Gunn M. Krogenes Larsen Tid: 09.30 – 15.00
Referent: Linda Haveland Sted: Radisson Blu Hotell Gardermoen
Deltakere: Anne Rødal, Dag Søgaard, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Kamilla Albrigtsen, Kjersti Tollaksen, Leif Arne Rask.
Fravær: Berit Herlofsen,Bjørn Grytli, Kristian Fougner, Bård Skage.

Sak Sakstittel/referat

A.

I. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt.

II Godkjenning av referat fra NNB-møte 13.06.16

Medusa som nytt nasjonalt datasystem ble nevnt. Gruppen konkluderte med at det er fortsatt for lite fokus rundt systemet og ytterligere informasjon bør innhentes. «Nytt om Medusa» bør være et fast punkt på sakslisten for videre møter fremover.

Referat er godkjent og lagt ut på nettsiden.

14-2016 Handlingsplan – status presentasjon på Olavsgaard

Gunn refererte fra gårsdagens arbeidsmøte der Handlingsplanen ble gjennomgått.

Gruppen gikk gjennom handlingsplanen og fordelte arbeidsoppgaver i gjennomgangen.

Handlingsplanen vil bli presentert under dag 2 på seminaret på Olavsgaard. Det vil bli innkalt til et Lynch-møte i forbindelse med en gjennomgang av Handlingsplanen før Olavsgaard seminar.

15-2016 Insulin, CGM og forbruksmateriell

Kjersti informerer fra HINAS-møte 24.-25. august

De store trekkene blir følgende:

  • Eksisterende avtale i HINAS er prolongert til sommeren 2017.
  • Siste reviderte forslag til kravspek foreligger og er sendt ut.
  • Implementering av ny avtale i løpet av siste halvdel i år 2017.

16-2016 Nettsiden Behandlingshjelpemidler.no – kvalitetssikring av disse sidene

Teknologigruppen – eget Forum på nettsiden

Det er opprettet en egen «forumside» for teknologigruppen under menyen «andre fora» på Forum.  Denne skal bidra til faglige diskusjoner innad i teknologigruppen. Teknologigruppen legger ut referat fra sine møter på Forum.

Korrigering av nettadresser, innmelding og oppdatering av disse

Flere helseforetak i landet har byttet/revidert sine lokale nettsider og disse er fortløpende blitt rettet.

Det er viktig å gi en rask tilbakemelding om endringer og korrigering på nettsider. Beskjed sendes til NNB-sekretær: Linda.Haveland@helse-bergen.no

17-2016 Olavsgaard seminar

Status

Program og påmelding er lagt ut på nettsiden og det er pr dags dato 20.10.16: «69 påmeldte».

Programmet ble gjennomgått.

Forberedelser

På nettsiden er det lagt ut en påminnelse om ledermøte i forbindelse med seminaret onsdag morgen kl. 09.30 og Kamilla blir møteleder.

18-2016 Runde rundt bordet – Aktuelle saker vedr. Behandlingshjelpemidler

Referat fra møte i Helse Bergen 15.08.16 vedrørende insulin. v/Gunn

Gunn refererte fra møte i forbindelse med at seksjonen har mottatt en forespørsel på uttrykning/vaktordning når det gjelder problemer med insulinpumper/CGM utenom arbeidstid som for eksempel helg.

Saken ble diskutert med fagmiljøet og en konkluderte i dialogen at det pr dags dato ikke er aktuelt å innføre spesielle bestemmelser for pasientgruppen. En individuell vurdering av pasient/barn vil bli gjort slik at optimal behandling vil kunne finne sted ut i fra sin pasientsituasjon.

Det ble ellers påpekt av legene at alle pasienter har blitt gitt opplæring i bruk av insulinpenn. Dette for å kvalitetssikre om insulinpumpen skulle svikte. Pasienter vil i tillegg kunne hente ut insulinpenn på apoteket selv om resept ikke skulle foreligge.

Behandlingshjelpemiddelenhet på engelsk? (innspill fra Anne Orderud OUS)

Konklusjon: NNB konkluderte med at vår tjeneste i fremtiden benytter «Medical Home Care Equipment» når vi bruker engelsk språk.

Asylsøkere med Behandlingshjelpemidler får avslag på sine søknader og har utkastelsesbegjæring. Hvordan håndterer man dette? (innspill fra Jon)

Det ble stilt spørsmål om hvem som bærer kostnader på utlevering av medisinsk teknisk utstyr.

Etterskrift: Viser til Forskrift om trygdedekning for asylsøkere og deres familiemedlemmer:

§ 2. Trygdedekningen  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2008-05-14-460

Det vil bli foretatt en henvendelse til UDI fra gruppen i forbindelse med kostnadsdekning på spørsmål om hvordan  vi skal håndtere søknader fra asylsøkere som er kommet inn i sykehus som «øyeblikkelig hjelp» og som trenger medisinsk teknisk utstyr videre i sitt behandlingsopplegg etter utreise.(Jon tildelt oppgaven)

Klinikere – pasient v/Elisabeth

Økt fokus på prioritering og overforbruk av utstyr. Gruppen snakket litt om bevisstgjøring av forbruksmateriell som leveres ut til pasienter og prioriteringer. Egenbetaling og forsikring ble nevnt som et alternativ. Vi holder tråden i diskusjonen og setter dette opp på møte ved en senere anledning.

INR v/Kamilla

Kamilla ønsker informasjon i forhold til utlevering av INR-apparat og organisering av tjenestene i de forskjellige helseforetak. Hvor ofte arrangeres kurs og hvordan utføres dette?

Aktuelle innmeldte saker til Mini-metodevurdering

Freestyle Libre fra Abbott

Informasjon på Kunnskapssenterets nettside:

System FreeStyle Libre egenmåling av blodsukker med ID-nummer ID2016_044 RHF:

Hurtig-metodevurdering. Status: under avklaring.

Cefaly bøylen mot migrene

Vurderinger er gjort ved St. Olavs Hospital HF men praksis er da at de andre helseforetakene forholder seg til deres bestemmelse inntil ny forskning foreligger.

mini-metodevurdering-del-1-190916-cefaly-boylen-mot-migrene

Lipødem

Gruppen ønsker en avklaring i forhold til dekning av kompresjonsplagg til lipødem- behandling.

Gunn har dialogen med Helen Olsen ved Norsk Lymfødemklinikk og vi vil få en avklaring i forhold til dette.

Settes opp på neste NNB-møte.

Neste NNB-møte på Olavsgaard tirsdag 8. november kl 11:00.