Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 13.06.2016

Møteleder: Gunn M. Krogenes Larsen Tid: 09.30 – 15.00
Referent: Linda Haveland Sted: Oslo Møtesenter, GWPL 5
Møterom: Eyolf
Deltakere: Anne Rødal, Berit Herlofsen, Bjørn Grytli, Elisabeth Fahlstrøm, Gunn Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Kamilla Albrigtsen, Kjersti Tollaksen, Leif Arne Rask.
Fravær: Dag Søgaard, Kristian Fougner, Bård Skage.

 

Sak Sakstittel/referat

A.

I.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt.

II

Godkjenning av referat fra NNB-møte 03.03.16

Referat godkjent og lagt ut på nettsiden.

8-2016

Forvaltning av Medusa

  • Oppnevning av 2 representanter fra BHM til sekretariatet
  • Vedlegg fra møtereferat NIKT FDV Styringsgruppemøte
Det er mottatt en henvendelse til NNB om å melde inn to representanter til sekretariatet.

Følgende organisasjonskart fra Nasjonal IKT ble vist og det ble drøftet hva denne henvendelsen betyr:

Den 7. juni var det et møte om «konstituering av systemeierstyre» der Kjersti deltok og hun refererte fra møte hvor det ble det nevnt at Sekretariatet endres til «forvaltningsråd».

Gunn tar kontakt med Leiv Hellefossmo for ytterligere avklaringer på hvilken rolle de to representantene som blir meldt inn skal ha.
Systemeierstyre for nettsiden

Utdrag fra dokument ved Nasjonal IKT:

«Det er oppnevnt deltakere i forvaltningsråd fra fagmiljøene i alle regionene. Disse vil bidra med en prosentandel av sin stilling. Det er forvaltningsrådet som administrerer og tilrettelegger systemeierstrukturen. Forvaltningsrådet skal også tillegges alle de løpende oppgaver systemet medfører på nasjonalt nivå»

Forvaltningsoppgaver vil være:

  • koordinere systemeierstyret og nasjonalt brukerforum
  • kontaktpunkt mot systemleverandør SoftPro Medical Solutions og driftsleverandør Norsk Helsenett
  • motta endringsforslag
  • bistå med å budsjettere drift- og forvaltningskostnader
  • vedlikeholde/følge opp en implementeringsplan
  • være ansvarlig for gjennomføring av endringer (leverandørens motpart for endringsleveransene)

Regional systemeier skal gi føringer og premisser for de delene av systemet som er felles for regionen. Det regionale systemeieransvaret vil bli utført i et nettverk av lokale systemeiere i hvert helseforetak, men der den regionale systemeieren har det overordnede ansvaret inkludert å være en tydelig premissgiver og sikre god koordinering mellom foretakene.

NNB er enig i at når en bygger opp systemet nasjonalt for behandlingshjelpemidler må en ivareta behov som for eksempel lagerstyring, logistikk og integrasjon mot andre systemer. Om ikke alle funksjoner tas i bruk av samtlige helseforetak må de kunne settes på vent.

9-2016

Insulin, CGM og forbruksmateriell – presentasjon ved Gunn

Gunn viste presentasjon om «budsjettutfordringer 2016».

Det ville komme nye nasjonale diabetesretningslinjer. Dr. Kristian Fougner ved Avdeling for endokrinologi Medisinsk klinikk St. Olavs Hospital vil forelese om dette på Olavsgaard seminar i november.

10-2016

CE-merket utstyr – håndtering i helseforetakene

Det er meldt inn et innspill om CE-merket utstyr.

De fleste helseforetak forholder seg til at alt utstyr er CE-merket. Hvert enkelt helseforetak vil selv være ansvarlig for utlevering av ikke CE-merket utstyr og en risikovurdering må foreligge.

Viser til lenker om CE-merket utstyr:

DSB Fakta CE-merking

Forskrift om medisinsk utstyr Se pkt. III. Krav til merking og oppbevaring. § 2-4.(CE-merking)

11-2016

Nettsidene – kvalitetssikring

Vi har mottatt en epost fra Nytt Nettsted der vi blir anmodet om å sikre våre nettsider med https og TLS-sertifikat. Nasjonal sikkerhetsmyndighet mener at alle offentlige tjenester på web bør bruke https.

«TLS står for datatransportsikkerhet eller «Transport Layer Security». Vi har takket ja til henvendelsen  og regner med at arbeidet gjennomføres i nærmeste fremtid.

12-2016

Olavsgaard seminar 2016 – foreløpig program

Foreløpig program ble gjennomgått.

Mye er på plass, men fremdeles gjenstår det tilbakemelding fra forespurte forelesere.

Gyro tar seg av påmelding som tidligere år.

Program og påmelding vil legges ut på nettsiden i løpet av august.

13-2016

Runde rundt bordet – Aktuelle saker vedr. behandlingshjelpemidler

Innspill fra brukerorganisasjon – kjønnsdysfori

NNB har mottatt epost fra Brukerorganisasjon. Hvert enkelt helseforetak tar ansvar for oppfølgning av dekning til behandlingshjelpemidler som Brukerforeningen har krav på. NNB opprettholder brukerkontakt og holder tak i den «røde tråden» for å sikre best mulig likhet for tjenesten i landet.

Vaktordning og insulinpumper

Pr. dags dato er det ikke etablert vaktordninger i våre enheter for pasienter med insulinpumper. Tilbakemelding viser at det i dag ikke er nasjonale ordninger som ivaretar et slikt behov. Pasienter er utstyrt med insulinpenn og må som andre pasienter henvende seg til Legevakt om det medisinsk teknisk utstyr svikter. En eventuelt endring i dagens ordning må gjøres i dialog med sykehusets medisinske personell og helseforetakets ledelse.

Vevsglukosemåler Freestyle Libre

Det ble bekreftet at vevsglukosemåler Freestyle Libre nå er meldt inn for metodevurdering. I Sverige er det registrert 20 000 brukere av denne. Den er nå aktuell i det norske markedet og fremmes i media

BHM-ledermøte tirsdag 14. juni

Morgendagens program ble gjennomgått og vi setter pris på at HINAS v/Trond Skorstad og Andreas Rystrøm vil ha innlegg på møte.

Neste NNB-møte er torsdag 8. september på Gardermoen. Arbeidsmøte om handlingsplan for NNB onsdag 7. september.