Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 03.03.2016

Møteleder: Gunn M. Krogenes Larsen

Tid: 09.30 – 15.00

Referent: Linda Haveland

Sted: Oslo Møtesenter, GWPL 5

Deltakere: Jon Bruun-Hanssen, Anne Rødal, Gunn M. Krogenes Larsen, Elisabeth Fahlstrøm, Kjersti Tollaksen, Leif-Arne Rask, Kamilla Sæther Albrigtsen

Fravær: Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Berit Herlofsen, Kristian Fougner, Bård Skage

 

Sak Sakstittel/referat
A.  
I. Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste er godkjent med tilleggssaker under eventuelt.
II Godkjenning av referat fra NNB-møte 03.11.15
  Referat er godkjent og lagt ut på nettsiden.
1-2016 Nye representanter i NNB fra Helse Sør-Øst og Helse Nord-Norge
  Fra Helse Sør-Øst, Sørlandet sykehus HF: Kamilla Sæther Albrigtsen

Fra Helse Nord-Norge, Nordlandssykehuset HF: Leif-Arne Rask

2-2016 Besøk fra HINAS: Innhold og forvaltning av HINAS-avtaler

Innkjøpsdirektør MTU og IKT Trond Skorstad, prosjektleder Tor Einar Pedersen og Elise Rushfeldt assisterende prosjektleder på insulinpumpeanskaffelser.

  Det ble en kort introduksjon om NNB-gruppens arbeid før Trond Skorstad viste presentasjonen: «Orientering til Nasjonal nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler».

Presentasjonens innhold:

 • Nytt om HINAS,
 • Kategorien BHM og avtaleområder,
 • Forvaltning-diskusjon.

Se vedlagt presentasjon (Legges ut på Forum)

Det ble i diskusjonen trukket frem noen punkter:

 • BHM har en egen kategori under medisinsk utstyr og IKT.
 • Ved oppstart av nye anbud har vanlig praksis vært at HINAS sender forespørsel til  de regionale helseforetak som har ansvar for å utnevne sine kandidater for deltakelse. I prosjektgruppene ønskes det deltakere med tverrfaglig kompetanse.
 • Før nye metoder eller produkter tas i bruk i Behandlingshjelpemidler bør det vurderes om minimetodevurdering skal gjøres.
 • Det finnes retningslinjer for leverandørkontakt gjennom samarbeidsavtaler med helseforetakene. Utfordringen er hvor kjent den er i sykehusene og hvordan praksis er. Det som vi kan bidra  med er å ha fokus på at det finnes avtaler og gjøre avtalen kjent i eget foretak.
 • Avvik må rapporteres. Ved nasjonale avtaler der HINAS er avtaleforvalter skal avvik meldes direkte til dem. Enkelte helseforetak har interne rutiner ved innkjøp og avviksmelding.
 • Dokumentasjon er viktig i oppfølgning av avtaler.
 • I dialogen ble det stilt spørsmål om hvordan saksgangen fungerer hos HINAS. Er det mulig i anbudsavtalen å konkretisere feilrate i utstyrsavtalen og ha sanksjonsmuligheter? Kan vi få en tilbakemelding på innmeldte avvik? Når lukkes et avvik?
 • Det er et ønske om bedre informasjonsflyt fra HINAS til BHM-enhetene.

HINAS vil følge opp denne dialog og det ble registrert flere punkter for oppfølgning. Se siste side i presentasjon.

Lenken til HINAS ligger nå på vår hjemmeside.

Det ble i møte konkludert med at det vil være nyttig at HINAS deltar regelmessig på våre møter.

3-2016 Insulin, CGM og forbruksmateriell

Informasjon – sak Medtronic Minimed 640G (Gunn)

Nasjonal rapportering (Kamilla)

  –          Medtronic Minimed 640G. Gunn orienterte om saken de har med Medtronic.

–          Nasjonal rapportering. Kamilla stilte spørsmål på vegne av adm.direktør ved Sørlandet sykehus HF vedrørende insulinkostnader. Elise Rushfeldt i HINAS sender en oversikt på innrapporterte data til Gunn. Denne tas videre med til fagdirektørene.

4-2016 Handlingsplan

Videre arbeid.

  NNB arbeider med en handlingsplan som konkretiserer mål i vårt videre nasjonale samarbeid.

For å fullføre planen slik at den kan bli presentert på årets seminar på Olavsgaard har vi satt opp et nytt arbeidsmøte onsdag den 7. september i Oslo.

5-2016 Nettsidene 

Kvalitetssikring av sidene

  Det er mottatt gode tilbakemeldinger på nettsidene. Totalt siden oppstart av nye nettsider har det vært  112.371 besøkende og enkelte dager ser vi at det kan være inne opp mot 350 til 400 søk.

For at sidene også i fortsettelsen skal fungere bra blir følgende punkter viktig:

Forum:

–          Daglig pålogging.

–          Aktiv deltakelse i dialog/diskusjon.

–          Innmelding av saker til NNB

–          Husk å hake av på innlegg for å følge med på diskusjonen

Arbeidsgruppen v/NNB vil holde i trådene på de emner som blir tatt opp og bidra med å svare på innmeldte spørsmål.

6-2016 Økonomi v/Dag

Rapport samlet data.

  For å kunne sammenligne pasientgrunnlag nasjonalt sendte NNB ut en forespørsel på kostnadsbruk for å si noe om utviklingen nasjonalt.

Vi gikk gjennom oversikten som viser at samtlige HF har kostnadsøkning knyttet til insulinpumper, forbruksmateriell og CGM. Trendbilde er likt i samtlige HF på andre tjenester.

7-2016 Runde rundt bordet – Aktuelle saker vedr. behandlingshjelpemidler

–          Årsrapport for 2016 Planlegging

–          Olavsgaard seminar 2016 – forberedelser

–          Medusa – Møte i Trondheim 14. mars- hvem deltar

  Årsrapport for 2016. Det er planlagt å få sendt årsrapport for 2016 til fagdirektørene der handlingsplan legges ved.

Olavsgaard seminar. Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler er satt til 9-10.november 2016. Programkomiteen vil ha sitt første møte fredag 4. mars.

Som tidligere er det inngått avtale med Gyro som tar seg av påmelding og oppfølging av hotell.

Medusamøte 14. mars. Det skal være et møte om Medusa på St. Olavs hospital ved Børge Godhavn den 14. mars.

Etterskrift:  Flere i NNB deltok på møte hvor Medusa ble presentert. St. Olavs har startet opp som pilot.

Ved etablering av Medusa vil det være mulighet for lokale tilpasninger i programmet

Medusa ønsker ved etablering å ha tidlig dialog/kontakt med bruker.

Neste møte NNB-møte mandag 13. juni og BHM-leder møte tirsdag 14. juni.

 

 

 1. Stine

  Hei, Jeg lurer på, under punkt \»3-2016 Insulin, CGM og forbruksmateriell\», er det noen grunn til at det ikke er diskutert noe mer om Freestyle Libre?