Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 03.11.15

publisert i: Møter, Møtereferater, Nyheter | 0
Møteleder: Gunn M. Krogenes Larsen Tid: 12.30 – 17.00
Referent: Linda Haveland Sted: Olavsgaard hotell
Deltakere: Gunn M. Krogenes Larsen, Dag Søgaard, Elisabeth Fahlstrøm, Kathrine Olsen, Kjersti Tollaksen, Anne Rødal
Fravær: Jon Bruun-Hanssen, Bjørn Grytli, Berit Herlofsen, Kristian Fougner, Leiv Hellefossmo, Bård Skage
Sak Beskrivelse

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent med tilleggssaker under eventuelt

II.

Godkjenning av referat fra NNB-møte 24.09.15

Kommentarer til referat fra møte 24.09.15:

Sak 18/av referat 15.06.15 Konstituering av medlemmer til NNB i Helse Sør-Øst. Representanter fra Helse Sør-Øst vil komme på plass om kort tid. Elisabeth ivaretar saken.

Sak 20/av referat 15.06.15 Nasjonal avtale på insulinpumper, CGM og tilhørende forbruksmateriell. Behandlingshjelpemidler er bra representert i arbeidet med ny nasjonal avtale på insulinpumper, CGM og tilhørende forbruksmateriell. Det er viktig at en i arbeide henter inn tidligere erfaringer fra både pasienter, klinikere og oss i Behandlingshjelpemidler slik at HINAS som avtaleforvalter har et godt grunnlag for å få til en god avtale.

Sak 25/av referat 15.06.15 Runde rundt bordet.

MEDUSA: Oppstart av Medusa for behandlingshjelpemidler er utsatt og St. Olavs HF er pilot. Bjørn nevnte på forrige møte at det var ingen ny informasjon. Elisabeth vil ta kontakt med prosjektgruppen v/Børge Godhavn.

Etterskrift:  Det har tatt mye lengre tid enn forventet å få BHM i gang i Medusa. Alt så fint ut på planleggingsstadiet men ettersom det ble testet i et reelt miljø var det mange logiske hull. St. Olav og UNN kjører pilot for BHM. En regner med å komme i gang i begynnelsen av første kvartal av 2016.UNN og Helgeland skal i gang med Medisinsk Teknisk og BHM samtidig. Der tar konvertering lang tid fordi Helgeland ikke har Merida som grunnlag.

Helse Fonna har bestilt en prøvekonvertering for BHM for å få testet systemet.

Sekretariatet består nå av tre personer fra OUS, en fra St.Olav, to fra UNN og Helgeland, en fra NKKN og en fra Norsk helsenett.

Sak 27 Handlingsplan Det planlegges et arbeidsmøte for en handlingsplan med tanke for fremtiden. Møte ble bestemt til 11. og 12. januar 2016 og agenda vil bli sendt ut før møte.

Det ble nevnt at de nye nettsidene er et godt arbeidsredskap. Vi har mange fagpersoner som bruker Forum. Vi ser at det er ca 50.000 besøkende på våre nettsider fra mai 2015 til desember 2015.

31-2015

Vevsglukosemåleren Libre fra Abbott bør meldes inn til innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Det er blitt diskutert og det er pr dags dato ikke konkludert i Helseforetakene.

32-2015

Medusa

Se punkt over sak/25 av referat 15.06.15.

33-2015

  • Mandat for NNB

  • Mandat for Arbeidsgruppen

  • Mandat for Teknologigruppen

Veiledning om behandlingshjelpemidler i spesialisthelsetjenesten

Mandat for NNB, Arbeidsgruppen og Teknologigruppen ble gjennomgått.

Etter avtale med Arbeidsgruppen arbeides det med et forslag til del 2 vedrørende utstyr og forbruksmateriell til Veiledning om behandlingshjelpemidler i spesialisthelsetjenesten.

Gunn nevnte at i Bergen ønsker en å se på nytten av Benchmarking i seksjonen. Benchmarking fokuserer på analyser og evaluering av virksomheten hvor en sammenligner seg mot sine egne enheter. Både likheter og forskjeller analyseres. Vi vil se på dette internt og se om det kan være nyttig eksternt

34-2015

Forberedelser Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2015

  • Klargjøring av møteromsal
  • Møteleder
  • Registrering
  • IKT-ansvarlig
  • Musikkansvarlig før start og i pauser
  • Etc

Det ble en gjennomgang hvordan seminaret skulle delegeres.

Etterskrift: Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2016 er planlagt til  8.-10. november.

35-2015

Runde rundt bordet – Aktuelle saker vedr. behandlingshjelpemidler

Elisabeth informerte at hun skal delta i et møte med fagdirektør i Helse Sør-Øst den 18. desember.

Det ble presisert viktighet av å følge godt med på nasjonale avtaler og følge de opp i forhold til leverandør er og innkjøp.

Etter anbefaling fra fagdirektørene skal nye produkter vurderes etter mini-metodevurdering. (ref.Gunn)

Kathrine nevnte at det er viktig at Behandlingshjelpemidler er med i planene når det gjelder samhandlingsreformen mellom sykehus, hjemmetjenesten og kommunene.

I forhold til kompresjonsplagg og brannskadde kom det opp et spørsmål om hvorfor vi bruker Mainat som  er en spansk leverandør. Vi har norske leverandører som kan levere tilsvarende utstyr som BSN Medical AB.