Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 24.09.15

publisert i: Møter, Møtereferater | 0
Møteleder: Gunn M. Krogenes Larsen Tid: 10.00 – 15.00
Referent: Linda Haveland Sted: Oslo Møtesenter, GWPL 5   Møterom: Henrik
Deltakere: Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Berit Herlofsen, Gunn M. Krogenes Larsen, Jon Bruun-Hanssen, Elisabeth Fahlstrøm, Anne Rødal, Kjersti Tollaksen, Anne Sværen Orderud, Heidi Kvandal
Fravær: Kathrine Olsen, Kristian Fougner, Leiv Hellefossmo, Bård Skage,
Sak Beskrivelse

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent med tilleggssaker under eventuelt

 

II.

Godkjenning av referat fra NNB-møte 15.06.15

Kommentarer til referat av 15.06.15: 

Sak 18/av referat 15.06.15  Konstituering av medlemmer til NNB i Helse Sør-Øst vil bli tatt tak i for en avgjørelse. Dag og Elisabeth følger opp saken.

Sak 20/av referat 15.06.15  Nasjonal avtale på insulinpumper, CGM og tilhørende forbruksmateriell Prosess med ny avtale starter denne høsten gjennom HINAS. Prosjektgruppen er tverrfaglig sammensatt og BHM er representert med to prosjektdeltakere.

Dag refererte til hvor viktig det er at vi i behandlingshjelpemidler sikrer oss systematisering av nasjonale erfaringer ved å dokumentere avvik skriftlig. HINAS sin hjemmeside har en link for tilbakemelding og avvik. Elisabeth har hatt kontakt med HINAS og presisert at hun ønsker en samtale med dem om feil på utstyr.

Sak 25/av referat 15.06.15 Runde rundt bordet.

TENS Tilleggsinformasjon fra Elisabeth der hun fremhevet at søknader på TENS fra spesialisthelsetjenesten til Ahus vil bli vurdert og det er ikke bestemt om disse vil bli godkjent, mens søknader som kommer fra fysioterapeuter i kommunen ikke vil innvilges.

Medusa Behandlingshjelpemidler venter spent på oppstart av Medusa som en pilot.

Bjørn la vekt på viktighet av datavask før konvertering av systemet og at dette gjøres i riktig rekkefølge.

LIBRA prosjekt, IBM-SAP er datasystemer som nå vil innføres i helseforetakene. Gruppen diskuterte om det vil være fordeler med å få Medusa på plass samtidig som innføring av overnevnte system.

Medusa settes på saksliste til neste NNB-møte 3. november.

Godkjent referat av 15.06.15 er lagt ut på hjemmesiden.

 

26-2015

Orientering om arbeidet med forslag til endring av organisering av BHM i Helse Sør-Øst

v/Elisabeth

Elisabeth refererte fra fagdirektørmøte i Helse Sør-Øst i mai der det ble konkludert med at Behandlingshjelpemidler Akershus universitetssykehus HF fikk i oppdrag å gi innspill om organisering av behandlingshjelpemidler i Helse Sør-Øst. De har knyttet til seg en arbeidsgruppe som har satt opp 5 punkter de vil jobbe videre med: organisering, ansvar, forsvarlighet, økonomi og brukermedvirkning. Arbeidet skal være ferdig til 1. november og presenteres for fagdirektør.

Elisabeth opplyste at kartlegging av organiseringen i dag er sentralt i arbeidet. BHM-enhetene i Helse Sør-Øst er bedt om innspill, og vil møtes sammen med representanter for Helse Sør-Øst RHF i midten av oktober, blant annet for å diskutere denne saken.

27-2015

Handlingsplan

Gjennomgang av dagens mandat – videre arbeidsform

Mandat for teknologigruppe tilknyttet NNB

Innmeldte representanter til teknologigruppen

–          Gjennomgang av dagens mandat – videre arbeidsform

Mandatet på nettsiden ble gjennomgått i møte. Noen punkter i mandatet vil følges opp. I tidligere år ble det praktisert at gruppen sendte ut årsmelding sammen med mandat til sekretær for fagdirektørkollegiet. Dette kan være en god måte å markedsføre oss på og dette gjenopptas fra januar 2016.

Årsmelding og mandat vil i tillegg bli lagt ut på nettsidene våre.

–          Mandat for teknologigruppe tilknyttet NNB

Mandatet som er tilsendt fra OUS ble gjennomgått i møte. Rådgiver Anne Orderud ved OUS vil  etter gjennomgang rette opp i noen punkter som NNB hadde kommentarer til. Dette blir en definert gruppe med representanter fra hele landet som rapporterer til NNB.

–          Innmeldte representanter til teknologigruppen

Representantene er godkjent.

28-2015

Nettsidene til behandlingshjelpemidler

–          Informasjon om revidert Veileder v/Kjersti

–          Kvalitetssikring av sidene.

  • Informasjon om revidert Veileder v/Kjersti

Kjersti gikk gjennom Veileder. Det ble gitt en del innspill og gruppens forslag er at den sendes videre til arbeidsgruppen som jobber videre med utkast til forslag. Videre bestemte gruppen seg for at det vil bli en ny del som omhandler hovedgrupper av utstyr og forbruksmateriell .

  • Kvalitetssikring av sidene

Det er nå 100 brukere på Forum.

Det er mange som bruker sidene og det har vært stor etterspørsel etter Veileder som vil være på plass på nettsiden i løpet av oktober.

29-2015

Olavsgaard: NNB-møte 3.november/seminar 4.-5. november 2015

Status

Forberedelse

Påmeldte

Program og påmelding for seminar er lagt ut på nettsiden og det er pr dags dato 09.10.15 ca 83 påmeldte.

Programmet ble gjennomgått.

Forslag om å sette opp en postkasse hvor deltakerne kan legge spørsmål til «deltakerens time» dag 2 ble enstemmig vedtatt.

30-2015

 Runde rundt bordet – Aktuelle saker vedr. behandlingshjelpemidler

-Høring – fritt rehabiliteringsvalg, høringsnotat forslag til ny lov om endring av

juridisk kjønn, høringsnotat helsetilbud kjønnsdysfori (se vedlegg)

Høringsvedlegg er sendt ut som en orientering.

 

–          Økonomisk utvikling 2010 -2015 – kartlegging av kostnader – epost v/Dag

Dag vil som i fjor sende ut en epost forespørsel til alle behandlingshjelpemiddelenheter om enkel kartlegging av økonomisk utvikling i behandlingshjelpemiddelenhetene i Norge. Behandlingshjelpemiddelenhetene har en fortsatt stigning i antall brukere/pasienter, antall utstyrsenheter i utlån og en betydelig økning i kostnader.

 

–          Arbeidsgruppen – kandidater og oppgaver v/Gunn

Per Arne Lier Olsen Sykehuset Telemark HF er utnevnt som leder for arbeidsgruppen. Ellers er følgende representert:

Marit A. Moland, Sørlandet sykehus HF

(Grethe Korsnes, Sykehuset Østfold HF)

Monica Østvik, Akershus universitetssykehus HF

Inger Johanne S. Salomon, Helse Bergen HF

Elin Grande, St. Olavs Hospital HF Reg. enhet for BHM

Geir Kristian Gotliebsen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF

NNB vil samarbeide nært med arbeidsgruppen for å bidra til at det gis gode og likeverdige helsetjenester i landet.

 

–          Bjørns innspill om spørsmål ved sikkerhet rundt infusjoner og bruk av pumper jfr. hacking   https://youtu.be/htqOu846ycw .

 Lenken er stengt, men de som hadde sett den nevnte at dette var en lite aktuell problemstilling for oss i BHM.

Neste NNB-møte tirsdag 3. november Olavsgaard kl. 11.00

BHM-ledermøte onsdag 4. november Olavsgaard kl. 09.30