Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 15.06.15

publisert i: Møter, Møtereferater, Nyheter | 0
Møteleder: Gunn M. Krogenes Larsen Tid: 10.00 – 15.00
Referent: Linda Haveland Sted: Oslo Møtesenter, GWPL 5   Møterom: Rosmersholm
Deltakere: Dag Søgaard,  Bjørn Grytli, Anne Rødal , Kristian Fougner, Gunn M. Krogenes Larsen, Elisabeth Fahlstrøm, Kjersti Tollaksen,  Berit Herlofsen, Kathrine Olsen, Leiv Hellefossmo
Fravær: Jon Bruun-Hanssen, Bård Skage,
Sak Beskrivelse Ansvar

I.

Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste er godkjent med tilleggssaker under eventuelt.

II.

Godkjenning av referat fra NNB-møte 28.04.2015

Godkjent referat er lagt ut på hjemmesiden.

18-2015

Konstituering av NNB

Det ble opplyst at utnevnte medlemmer for Helse Sør-Øst fortsetter inntil videre. Jvf. referat fra 28. april 2015.

19-2015

Helserettsnettverksmøte 11. juni v/Berit – Informasjon fra helserettsnettverksmøte internt i Helse-Sør-Øst

Berit informerte om den nye høringen om fritt behandlingsvalg. Selve ordningen var på høring i fjor og er nå vedtatt. Nå er forskriften som regulerer godkjenningsordningen på høring.

Tanken bak fritt behandlingsvalg er å redusere ventetiden, øke valgfriheten og stimulere til større effektivitet. Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter i 2014 var 72 dager.

Reformen har 3 elementer som gjensidig forsterker hverandre:

  1. Pasienten får selv rett til å kunne velge hvor han/hun vil behandles blant godkjente virksomheter på den offentlige regning.
  2. De regionale helseforetakene er tenkt å kjøpe mer fra private gjennom anbud.
  3. Offentlige sykehus kan fra 1. januar 2015 behandle flere pasienter enn budsjettert så lenge de kan finansiere dette gjennom innsatsstyrt finansiering.

Etter gjennomgangen og i diskusjonen ble følgende momenter trukket frem som aktuelle:

  • Hvordan sikre kvalitet hos nye private aktører uten avtale?
  • Hvordan sikre helhetlig pasientforløp og god samhandling?
  • Konsekvenser av manglende volumbegrensning for prioritering, økonomi og riktig prisfastsettelse. Hvordan vil en ivareta markedet?

Det ble også påpekt at IKT vil være en stor utfordring i fritt behandlingsvalg.

Spesialisthelsetjenesten rettighets vurderer og helseforetakene er lovet ekstra bevilgning i slutten av året.

Lenke : Høringsnotat

20-2015

Nasjonal avtale på insulinpumper, CGM og tilhørende forbruksmateriell

Kjersti informerte vedrørende ny plan for nasjonal avtale på insulinpumper som er forlenget til 2017. Det er sendt ut forespørsel på kandidater til prosjektgruppen. Det var et ønske om å ha med  deltakere også fra siste anbud. Fra HINAS er det ny prosjektleder. Det har vært etterspurt barnelege-kompetanse og det skal allerede foreligge en kandidat. Prosessen starter rett over sommeren, og det  er viktig med kontinuitet i prosessen.

Kristian fortalte litt om insulinbrukernes hverdag. Mange tilstreber en optimal løsning som kan gi  dem den beste livskvalitet. Det er et «kappløp» om de nye pumpene og bevisste pasienter i markedet ønsker å prøve disse. Det diskuteres i det medisinske miljøet hvordan en kan begrunne valg som gjøres på utstyret. Prioriteringsveileder for endokrinologi fra juni 2009 er under revisjon og ventes ferdigstilt i slutten av 2015. Det foreligger en viss dokumentasjon på CGM, men det er ikke mye og en har heller ikke studier som viser langtidseffekten med CGM.

NNB etterlyser nasjonale føringer og kriterier for tildeling av CGM.

I neste anbud bør det vektlegges en tydeligere avtale med bestemte valg. I forhold til klinikers  hverdag er det ønskelig med brukervennlig og kvalitetssikret utstyr. Opplæringstid vil være et viktig moment i tillegg til de andre kriteriene en kan ta hensyn til i ett nytt anbud.

Kjersti nevnte at det meldes om mange feil både på insulinpumper og CGM. HINAS på sin side sier de har mottatt få avviksmeldinger. Skal en vektlegge avvik må de dokumenteres skriftlig. Det bør opprettes et nasjonalt rapporteringssystem.

21-2015

Videreføring av Handlingsplan v/Elisabeth

Etablering av nasjonal teknologigruppe – hvordan går vi frem?

Pakkeforløp – interessant for BHM?

Handlingsplan: Det ble drøftet nødvendigheten av en handlingsplan der en vil se på målsetninger  og strategi som NNB vil legge vekt på som en fornuftig struktur. En nasjonal koordinering der en finner gode løsninger som kan føre til at en kan være med å påvirke beslutninger både regionalt og nasjonalt. Vi begynner med dagens mandat slik det foreligger og tar en gjennomgang av dette og videre arbeidsform bestemmes. Det settes på saksliste til neste møte den 24. september.

Etablering av nasjonal teknologigruppe: Kathrine ser gjennom forslag til nasjonal teknologigruppe og vil fremme dette for morgendagens ledermøte.

Presentasjonen om nasjonal teknologigruppe finner du på Forum under info fra NNB: referat fra BHM-ledermøte tirsdag 16.0615.

Pakkeforløp: Det ble avklart at pakkeforløp omhandler en pasients forløp fra diagnose er satt til operasjon er utført. Forløp slutter når behandling er gjennomført og Behandlingshjelpemidler er således ikke involvert i pakkeforløp.

22-2015

Olavsgaard – nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2015 v/Gunn

  • Program

  • Forberedelser

Det har vært en bra prosess for tilrettelegging av programmet for Olavsgaard. Vi gjennomgikk programmet og det ble gitt innspill fra NNB. Det er et allsidig og godt faglig program med et artig innslag om motivasjon og arbeidsglede. Ferdigstilt program legges ut på nettsidene i august.

Det er Gyro som står for påmelding og organisering.

Det ble gjennomgått fordeling av ansvar og oppgaver i forbindelse med programmet.

23-2015

Nettsidene

  • Tilbakemelding (Ta en gjennomgang på forhånd)

  • Kvalitetssikring

Det oppleves mer aktivitet på nettsidene både i forhold til innlegg og kommentarer og flere har meldt seg som bruker på Forum. Det er nå 96 brukere.

Det er fint om alle følger opp med jevne mellomrom for kvalitetssikring av sidene. Kjersti følger opp tidligere startet arbeid med Veileder og kontakter andre ressurspersoner for å konkludere.

24-2015

BHM-ledermøte

Forberedelse til morgendagens BHM-ledermøte den 16. juni 2015

Kjersti gikk gjennom programmet for morgendagen. HINAS nasjonale avtaler vil være en vesentlig del av programmet og et ønsket tema vil være avvikshåndtering.

Kathrine presenterte oversikt på forslag om opprettelse av teknologigruppen som vil bli vist på ledermøte. Hensikten: E-helse fora velferd.

Ledermøte holdes på Ullevål og vi takker Kathrine som har ordnet møterom og lunsj for oss.

25-2015

Runde rundt bordet – Aktuelle saker vedr. behandlingshjelpemidler

Elisabeth informerte om to saker fra Ahus:

Epoc  –  Ahus har avslått Epoc for måling av Ca hjemme. Saken er sendt til Fylkesmannen som er klageinstans. Laboratoriet på Ahus godkjenner ikke apparatets nøyaktighet og er tvilende til prøvetakingen hjemme da maskinen er beregnet på venepunksjon, ikke fingerstikk. Maskinen er beregnet på legekontorer, ikke på hjemmebruk. Ca er påvirkelig av prøvetakingsmetode.

TENS –  Etter avtale med egen fagdirektør slutter Ahus å låne ut TENS-apparater. Disse forordnes av kommunalt nivå, følges ikke opp av spesialisthelsetjenesten og er enkle å skaffe seg privat.

 

Jonasmasker – Det ble stilt spørsmål vedrørende utlevering av Jonas masker. Disse er ikke CE-merket og skal med det ikke leveres ut av spesialisthelsetjenesten som et ledd i en medisinsk behandling. Viser til nettsidene:

DSB Fakta CE-merking
Forskrift om medisinsk utstyr Se pkt. III. Krav til merking og oppbevaring. § 2-4.(CE-merking)

Medusa – Bjørn fortalte litt om prosessen for valgt nasjonal løsning Medusa. Pilotene er i drift ved MTU. Behandlingshjelpemidler kommer senere (oktober/november). Når pilotene er gjennomført   vil det foreligge en evaluering. Hvert enkelt Helseforetak står fritt til å starte med Medusa og ser  forventningsfullt frem til evaluering av dette

Neste NNB-møte: Torsdag 24. sept. 2015 Oslo Møtesenter  GWPL 5 Møterom: Mor Aase