Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 28.04.2015

publisert i: Møter, Møtereferater, Nyheter | 0

MØTEREFERAT 28.04.2015

NASJONAL NETTVERKSGRUPPE FOR BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Møteleder: Gunn Krogenes Larsen Tid: 10.00 – 15.00
Referent: Linda Haveland Sted: Radisson Blu Hotell
Gardermoen
Deltakere: Bjørn Grytli, Gunn M. Krogenes Larsen, Elisabeth Fahlstrøm, Kathrine Olsen, Kjersti Tollaksen, Anne Rødal, Jon Bruun-Hanssen
Fravær: Dag Søgaard, Berit Herlofsen, Kristian Fougner, Leiv Hellefossmo, Bård Skage
Sak Saktittel/referat Ansvar

I.

Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling og saksliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt.
 

II.

Godkjenning av referat fra NNB-møte 19.02.15
Godkjent referat er lagt ut på hjemmesiden.
 
10-2015 Konstituering av NNB
  Hvert enkelt regionalt helseforetak vil avklare om tidligere utnevnte medlemmer vil fortsette.
Det er tilslutning fra Helse Vest HF om at tidligere utnevnte medlemmer til NNB fortsetter, mens de andre samtlige helseforetak har fortsatt en pågående avklaring.
Jon Bruun-Hanssen ble oppnevnt som nestleder i NNB.
Det ble vedtatt at dagsmøter legges til Helse Sør-Øst møtesenter i Oslo, mens 2 dagers møte ønskes på Gardermoen.
 
11-2015 NNB Informasjon fra telefonmøte interregionalt fagdirektørmøte v/Gunn  
  Gunn orienterte fra telefonmøte med fagdirektørene der det ble fremhevet at det bør lages veldokumenterte faglige rutiner og felles prosedyrer, samt prinsipper for innføring av behandlingshjelpemidler. De var tydelige på at vi tilstreber mest mulig likhet og samarbeid nasjonalt for behandlingshjelpemidler.
Nye behandlingshjelpemidler som en ønsker innført anbefales mini-metodevurdert der det vil  ha store samfunnsmessige kostnader. Det må foreligge forskning som viser at behandling har medisinsk effekt. Erfaringene viser at seksjonene for behandlingshjelpemidler forvalter ordningen på en god måte. 
 
12-2015
Vevsglukosemåler Freestyle Libre – Orientering og referat fra HINAS møte v/Kjersti
 
  Kjersti refererte fra møte i prosjektgruppe hvor evaluering av nåværende avtale ble gjennomgått/evaluert i dialog sammen med leverandørene.              
13- 2015 Strategisk forum/Pakkeforløp v/Kathrine  
 
Pakkeforløp: Kathrine gjennomgikk en presentasjon vedrørende pakkeforløp. (presentasjon lagt ut på Forum)
Det ble ytret ønske om at BHM kommer inn i prosessen når pakkeforløp planlegges. BHM leverer ofte ut utstyr til pasientgrupper med hode/hals kreft, lungekreft og brystkreft for enteral og parenteral ernæring og smertebehandling.Det ble nevnt eksempler på faglige utfordringer som kan gjelde ved f.eks respirator, oksygen, og utfordringer i hjemmet ved EL-kontroll.
Strategisk forum: Kathrine informerte om at BHM Ullevål har hatt et møte vedrørende strategi, mål og visjoner der det ble ytret et ønske om å få på plass en nasjonal teknologigruppe fra BHM.Saken fremmes i forslag til handlingsplan for NNB.
      
14-2015 Handlingsplan
– 
Presentasjon av foreslått handlingsplan v/Elisabeth
 
  Elisabeth presenterte forslag til handlingsplan.Planen ble gjennomgått og Elisabeth vil arbeide videre med den.Det ble foreslått mange gode tiltak som gruppen vil se nærmere på ved neste presentasjon.Den settes på sakslisten til NNB-møte den 15. juni.  
15-2015 Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2015

  • Program – Forberedelser – Fordeling av ansvar og oppgaver
 
  Programkomiteen er så godt som ferdig med programmet til seminaret på Olavsgaard den 4. og 5. november.
Foreløpig program ble presentert og resterende oppgaver og ansvar gjennomgått.
På NNB-møte den 15. juni vil programmet bli presentert før programkomiteen har sitt siste møte senere den dagen. Programmet vil bli lagt ut på nettsidene i slutten av juni.
 
16-2015
  • Arbeidsmøte 29.april
    – 
    Forberede arbeidsmøte – nye nettsider
 
  Det ble notert spørsmål til morgendagens arbeidsmøte og det ble presisert at direkte feil på sidene må fjernes ved at de blir kvalitetssikret, spesielt Veilederen.
17- 2015 Runde rundt bordet – Aktuelle saker vedr. behandlingshjelpemidler

  • Overføring og registrering i forhold til når pasient flytter
  • BHM-ledermøte 16 juni.
Overføring og registrering i forhold til når pasient flytter.
Se vedlagt prosedyre:
Overføring av pasienter 01.doc (111 kB) Forslag til prosedyre er vedlagt for godkjenning av NNB.
BHM-ledermøte 16 juni.: Følgende saker er satt opp til foreløpig saksliste:- Nasjonal teknologigruppe- Insulinpumper- insulinanbud- Mini-metodevurderingDet vil bli sendt ut en foreløpig saksliste til alle ledere i BHM der vi også vil sette en frist for innmelding av saker til 01. juni.Vi inviterer Harald Johnsen og Jørgen Blix fra HINAS.
Tilleggssaker :
På Helsedirektoratets hjemmeside ble det den 16. april lagt ut en rapport som heter:
Retten til rett kjønn.- helse til alle kjønn IS-nummer IS-0496. Sidene  86 – 89. omhandler behandlingshjelpemidler. (sidene er lagt ut på Forum)
Vi gjennomgikk sidene.
NKKN Kodeverk v/Bjørn
Bjørn fortalte litt om NKKN Kodeverk. Helse Midt-Norge sammen med innkjøpsavdeling og HINAS har sendt inn et forslag til kategorisering av vårt utstyr.
Søknadsskjema:
Bjørn stilte spørsmål vedrørende om det er et krav at pasient må undertegne skjemaet. Dialogen viste at det praktiseres ulikt mellom helseforetakene. Det ble drøftet om skjemaet bør sees på for endringer evt. revideres.Det ble konkludert at nåværende informasjon på skjema kan videreføres.
Nytt Nasjonalt prosjekt medisinsk gass – oppnevning av representanter-
Silje Sætereng ved behandlingshjelpemidler Helse Midt-Norge HF er utpekt til representant og  hun ønsker seg noen regionale støttespillere. Kandidater meldes tilbake til Bjørn.Neste NNB-møte: mandag 15.juni 2015. Kl. 10.00.Møtested: HSØ-møtesenter : Møterom Rosmersholm, Grev Wedels plass 5, Oslo