Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 19.02.15

publisert i: Møtereferater | 0

MØTEREFERAT 19.02.15

NASJONAL NETTVERKSGRUPPE FOR BEHANDLINGSHJELPEMIDLER

Møteleder: Dag Søgaard/Gunn Krogenes Larsen Tid: 10.00 – 15.00
Referent: Linda Haveland (sekretær) Sted: HSØ-møtesenter,   NoraGrev Wedelsplass 5, Oslo
Deltakere: Dag Søgaard, Bård Skage, Gunn M. Krogenes Larsen, Elisabeth Fahlstrøm, Kathrine Olsen, Kjersti Tollaksen, Anne Rødal, Jon Bruun-Hanssen, fra programkomiteen Olavsgaard: Geir Kristian Gotliebsen
Fravær: Bjørn Grytli, Berit Herlofsen, Kristian Fougner, Leiv Hellefossmo

 

Sak Saktittel/referat Ansvar

I.

Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 5-2015 og sak 8-2015 blir ikke diskutert.  

II.

Godkjenning av referat fra NNB-møte 22.10.14.  
1-2015 Oppnevning av ny leder og nestlederOppnevning av medlemmer til NNB fra RHFene

Møteplan 2015

  Dag åpnet møte med å takke for seg som leder for gruppen. Ny leder for gruppen ble valgt til Gunn Krogenes Larsen. Hun har sagt seg villig til lederrollen og fortsatte videre som møteleder  for dagens møte. Vi håper på å få på plass en ny nestleder på neste NNB-møte den 28.april.I forhold til oppnevning av medlemmer til NNB vil hvert enkelt regionale helseforetak avklare   om tidligere utnevnte medlemmer vil fortsette i gruppen eller om det vil bli et skifte. Møteplan 2015: Foreslåtte møtedatoer:·

28. april og 29. april – NNB-møte og arbeidsmøte (vedtatt)·

15. og 16. juni – NNB-møte og BHM-ledermøte den 16. juni·

24. september – NNB-møte·

3. november – NNB møte Olavsgaard·

4. og 5. november – BHM-ledermøte og seminar Olavsgaard

 
2- 2015 Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2014/2015StatusProgramkomite Tema  
  Evaluering av Olavsgaard 2014 viser gode tilbakemeldinger både på det faglige og det sosiale område.På hjemmesiden ligger det nå informasjon om årets Olavsgaard seminar som er satt til den 4.og 5. november. Program og påmelding blir lagt ut senest august. Som tidligere vil Gyro stå som ansvarlig for påmelding og tilrettelegging av seminaret.BHM-ledermøte vil holdes før seminaret starter den 4. november fra kl. 09.00 til 11.30.Programkomite består av følgende medlemmer: Geir Kristian Gotliebsen, Anne Rødal, Elisabeth Fahlstrøm, Kjersti Tollaksen og Gunn Krogenes Larsen. Andre NNB-medlemmer trekkes inn ved behov.Programkomiteen har hatt sitt første møte og forslag til tema ble gjennomgått. Programmet er allsidig og fortsatt under arbeid.  
3-2015 Sak til telefonmøte med interregionalt fagdirektørmøte  Oppgaver  
  Gunn deltar i telefonmøte og vil referere fra samtalen i neste møte.              
4-2015 Mini-metodevurdering – Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten  
  Det etableres nettverk for metodevurdering i alle HF og det pågår en kampanje for å informere  om dette i fagmiljøet. Dette er et råd som er utnevnt av departementet. Det er basert på forskning og samarbeid og er et redskap for å skape felles forståelse for ny metode hos fagpersonell og beslutningstakere.Mini-metodevurdering utføres når det foreligger klinisk relevant usikkerhet eller faglig uenighet vedrørende effekt eller sikkerhet ved en ny metode, eller når innføring av metoden reiser etiske spørsmål. Utføres kun èn gang, publiseres i nasjonal database.Det ble bestemt at Gunn tar kontakt med regionalt kompetansemiljø for metodevurdering med spørsmål om de kan delta på Olavsgaard.       
5-2015 Hjertepumpe  
  Ikke diskutert.  
6-2015 Kostnadsutvikling Behandlingshjelpemidler- erfaringer  
  Regnskap 2014 – 2015: Trender: Samtlige representanter fra helseforetakenes behandlingshjelpemidler sier de har en generell kostnadsøkning spesielt innenfor utlevering av insulinpumper og forbruksmateriell. Det sees også en kostnadsvekst innenfor intravenøs behandling i hjemmet, samt cpap og kompresjon.Det er en økning i forhold til mottatte søknader og iverksatte tiltak.En vektla i diskusjonen at det er rekvirerende lege for behandlingshjelpemiddel som må sikre og ivareta bruker. Dette spesielt i forhold til private aktører.Dag sender ut en forespørsel til alle behandlingshjelpemidler hvor en ønsker å tilstrebe en sammenligning på kostnader innenfor våre tjenester.  
7-2015 HjemmesideStatusVidere arbeid/oppdatering  
  Vi har mottatt tilbakemeldinger på et positivt helhetsinntrykk av hjemmesiden. Det har vært 21.000 søk på ny hjemmeside siden oppstart 01.12.14. Det er ca 76 registrerte brukere på Forum.Det ble drøftet om Veileder bør fjernes eller revideres.Det planlegges et workshop møte den 29. april for kvalitetssikring av hjemmesiden, der vi tar en diskusjon om hva som skal ligge på offentlige sider, forum, produktinformasjon og nye kategorier. Vi inviterer Ingebjørg for deltakelse fra klokken 12 til 15. Det ble ytret ønske om at en tar vekk setningen: «Hva skjer a?» foretrekker: «har du et innspill eller idè?»
8-2015 El-kontroller av hjemmeinstallasjoner/sykehjem– status– mulige sanksjonsmuligheter?nasjonalt om en rutine og standard?
Ikke diskutert.
9-2015 Runde rundt bordet – Aktuelle saker vedr. behandlingshjelpemidler–   Den enkelte tar opp konkrete saker det er behov for å diskutere:o   Behandling av transseksuelle    

o   Abbott- nytt utstyr 

o   Nytt nasjonal prosjekt medisinsk gass§  Oppnevning av representanter      

o   Vaktberedskap Behandlingshjelpemidler             

Behandling av transseksuelle- Elisabeth informerte at det utarbeides nye nasjonale  retningslinjer for denne pasientgruppen. Disse vil publiseres på Helsedirektoratets sider.Vevsglukosemåler Freestyle Libre- Kjersti informerte om nytt produkt i Norge. En patch på størrelse med en femøring som festes på huden, og en skanner som leser målingene. Verdi måles i vev. Trenger ikke kalibreres eller kontrollmåles og har en varighet på 14 dager. Abbott ønsker at Hinas skal ta inn produktet i nåværende insulinpumpe-avtale i kategorien for kontinuerlig vevsglukosemåling. Produktet vil i mange tilfeller også kunne erstatte blodsukkermålinger som i dag kostnadsdekkes gjennom blåreseptordningen.

Nytt Nasjonal prosjekt medisinsk gass – oppnevning av representanter- Bård informerte vedrørende at Hinas har opprettet en prosjektgruppe for medisinsk gass og han vil ta saken videre når det gjelder representanter fra behandlingshjelpemidler.

Vaktberedskap for behandlingshjelpemidler- Kathrine tok opp spørsmålet om vaktordning. Helse Nord og Helse Bergen har begge vaktordninger og konklusjonen er at Kathrine tar kontakt med dem for ytterligere informasjon.

Pakkeforløp for kreft- Spørsmål om behandlingshjelpemidlers forhold til når det gjelder pakkeforløp og rehabilitering. Dette vil bli tatt opp i et senere NNB-møte.

TPN- pasienter- Elisabeth stilte et spørsmål om hva vi gjør når TPN-pasienter drar på ferie. Det ble drøftet og konklusjonen er at det vil være et samarbeid med hjemmesykepleien og behandlingshjelpemidler i dialog med pasienten.