Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte onsdag 22. oktober 2014

publisert i: Møtereferater, Nyheter | 0
Møteleder: Dag Søgaard Tid: 12.00-18.00
Referent: Linda Haveland Sted: Olavsgaard hotell
Deltakere: Dag Søgaard,  Bjørn Grytli, Gunn M. Krogenes Larsen, Elisabeth Fahlstrøm, Kjersti Tollaksen, Jon Bruun-Hansen, Berit Herlofsen, Anne Rødal, Kathrine Olsen, Geir Kristian Gotliebsen     Fra arbeidsgruppen: Inger Johanne Salomon, Kristin Næss Risto,Fra Ullevål: Jochen Olaf Schrank,fra NyttNettsted: Ingebjørg Synnøve Thoresen
Fravær: Bård Skage, Kristian Fougner; Leiv Hellefossmo

 

Sak Beskrivelse Ansvar

I.

Godkjenning av innkalling og sakliste

II.

Godkjenning av referat fra NNB-møter 16.6. og 18.-19.9.2014

27-2014

Ny Nettside – Gjennomgang og ferdigstilling

Ingebjørg Synnøve Thoresen fra Nytt Nettsted startet med en gjennomgang av forsiden.Det ble bestemt at Nav-lenken skal plasseres under nyttige lenker.Navnet NNB vil bli fjernet fra forum. Ingebjørg presiserte viktigheten av personvern og cookies som er pålagt fra 01.07.

Deltakelse i diskusjonsforum

Det ble bestemt at leder ved hver behandlingshjelpemiddelenhet godkjenner sine kolleger/ansatte til deltakelse i diskusjonsforum.Det ble videre anbefalt at det ble utnevnt noen ressurspersoner som har ansvar for å følge opp diskusjonen.

Restopplæring og ansvarsfordeling for videre arbeid

Nedlastning av dokumenter fra nåværende hjemmeside som kan være nyttig å ha med seg for et historisk grunnlag til ny hjemmeside er det Gunn, Bjørn, Jochen, Kjersti, Geir Kristian som blir ansvarlig for.

Elisabeth og Kristin gjør en vurdering av siden ofte stilte spørsmål.

Inger Johanne vil vurdere/revidere siden om forbruksmateriell.

En generell oppgave har vi alle med å se til at sidene blir fylt med innhold og struktur.

Dag vil gjennomgå ny nettløsning for deltakere på seminarets første dag.

Målet er at de nye nettsidene skal åpne 01. desember. Vi får da en overgangsfase på 1 måned da de gamle nettsider stenges fra årsskifte januar 2015. Telefonmøte vedrørende nettsidene er satt til den  25. november kl.14-15 med samtlige deltakere ved dagens møte.

28-2014

Informasjon om kjønnsdysfori ved daglig leder Tone Maria Hansen og styreleder Mikael Bjerkeli fra Harry Benjamin Ressurssenter

Tone Maria Hansen og Mikael Bjerke innledet med å presentere Harry Benjamin Ressurssenter, en barne- og ungdomsforening der de har jobbet i 15 år. De jobber for barn og unge med kjønnsdysfori. De har vært initiativtakere for tv-serien « født i feil kropp».

Startet opp som en pasient- og brukerorganisasjon januar 2000.

Vester en nå godkjent som et behandlingshjelpemiddel.

Det ble drøftet et ønske om at leverandør syr målsydde plagg etter en fastsatt mal og at samme leverandør ønskes brukt av samtlige helseforetak i hele landet.

HINAS kan være en bidragsyter hvis avtale er aktuelt.

Annen aktuell kostnadsdekning av behandling

Elektrolyse- og laserbehandling: Det ble drøftet om det er hensiktsmessig at pasienten selv skal finne et behandlingssted for elektrolyse- og laserbehandling på sitt bosted, eller om det skal gjøres forarbeid fra det enkelte helseforetak. Harry Benjamin Ressurssenteret har tilbudt seg å skaffe en oversikt over aktuelle godkjente behandlere av elektrolyse til de regionale helseforetakene.

Antall personer med kjønnsdysfori som er henvist til nasjonal behandling for transseksualisme på Rikshospitalet i Norge pr 2013:

HelseNord 14,

HelseMidt: 15,

HelseVest: 23,

HelseSørøst: 80,

Pr. år blir ca 20 personer behandlet/operert.

Pr dags dato er det 320 aktive personer med kjønnsdysfori.

110 barn diagnostisert med kjønnsdysfori.

29-2014

Følgende tema ble ikke drøftet i dagens møte, men vil bli tatt opp på ledermøte eller ved et senere NNB-møte

Forespørsel fra Montebello vedrørende rekvirering av kompresjonsplagg.

Kompresjonsplagg, fungerer avtalene, nye problemstillinger?

Rutiner for fakturering for utlån av konsentrator

Registrere og følge opp avvik – ser man behov for å dele erfaringer om avvik, utstyrsrelatert eller annet.

30-2014

Forberedelser Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2014

Det ble en gjennomgang av hvordan seminaret skulle delegeres.

  • Klargjøring av møteromsal
  • Fordeling av ansvar og oppgaver
  • Valg av ordstyrer til seminaret
  • Registreringsbord

31-2014

Runde rundt bordet

Berit tok opp tema om Norsk Diabetiker Senter som er en privateid stiftelse og en del av spesialhelsetjenesten i helseforetaket Sør-Øst er pliktig til å forholde seg til innkjøpsavtalen i helseforetaket.

Berit ønsket at det ble løftet opp som et tema for en diskusjon i BHM-ledermøte.