Helse- og omsorgsdepartementet (logo)

Behandlingshjelpemidler – klageregler og klageinstans

Brev fra HOD 9.05.2014 Ref. 06/3606-

Helse- og omsorgdepartementet vil med dette brevet informere om klageregler og klageinstans for behandlingshjelpemidler av helseforetakene.

Ansvaret for behandlingshjelpemidler med tilhørende forbrukermateriell ble overført fra folketrygden til de regionale helseforetakene 1. januar 2003. De regionale helseforetakenes ansvar for behandlingshjelpemidler følger nå av sørge-for ansvaret i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a. Pasientenes rett til behandlingshjelpemidler er ikke nedfelt i lov eller forskrift.

På bakgrunn av en klage på avslag på tildeling av behandlingshjelpemiddel og senere klage til Sivilombudsmannen foretok Helse- og omsorgsdepartementet i 2005 en gjennomgang av problemstillinger knyttet til klage på tildeling av behandlingshjelpemidler. Bakgrunnen var uklarheter med hensyn til grunnlaget for klageretten og hvilken instans som skulle behandle klagene. For at det skal foreligge klagerett på helseforetakenes beslutninger om tildeling av behandlingshjelpemidler, må det foreligge et rettslig grunnlag for det. Departementet vurderte den gangen om slik klagerett kunne utledes av pasientrettighetsloven eller om tildelingen var å anse som et enkeltvedtak slik at forvaltningslovens bestemmelser om klage kom til anvendelse.

Departementet konkluderte med at de beslutningene helseforetakene traff om tildeling av behandlingshjelpemidler, måtte anses å være enkeltvedtak. Rett klageinstans var departementet, jf. helseforetaksloven § 5. Til orientering behandler i dag Helsedirektoratet klager på avslag på behandlingshjelpemidler etter delegasjon fra departementet. Direktoratet behandlet kun to klagesaker i 2013.

Det har ved flere anledninger vært reist spørsmål ved departementets vurderinger i 2005, og om tildeling av behandlingshjelpemidler må være å anse som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven. Sivilombudsmannen ba i sin uttalelse i forbindelse med klagesaken i 2005, departementet å vurdere sin lovforståelse på nytt. Også de regionale helseforetakene og Helsedirektoratet har reist dette spørsmålet. Blant annet har Helse Sør-Øst RHF, på vegne av de fire regionale helseforetakene, i brev av 4. mai 2012 til departementet, trukket frem denne problemstillingen.

På bakgrunn av de henvendelsene departementet har mottatt har vi tatt opp igjen spørsmålet om klageregler for behandlingshjelpemidler tildelt av helseforetakene. Departementet har etter en ny gjennomgang kommet frem til at beslutning om tildeling av behandlingshjelpemidler i helseforetakene må være å anse som helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven. Fylkesmannen er klageinstans, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2.

Vi ber Helsedirektoratet behandle allerede mottatte klager og klager som er innkommet frem til 1. juni.

Vi ber videre om at de regionale helseforetakene orienterer sine helseforetak om departementets vurdering.

Se vedlagt brev fra HOD (pdf) Behandlingshjelpemidler_-_klageregler_og_klageinstans