Møtereferat NNB (illustrasjon)

Referat NNB-møte 31.03.2014

publisert i: Møtereferater | 0
Møteleder: Dag Søgaard Tid: 10.00 – 15.00
Referent: Linda Haveland (sekretær) Sted: HSØ-møtesenterGrev Wedelsplass 5, Oslo
Deltakere: Dag Søgaard, Bjørn Grytli, Gunn M. Krogenes Larsen, Elisabeth Fahlstrøm, Berit Herlofsen, Kathrine Olsen, Kjersti Tollaksen, Anne Rødal,
Fravær: Bård Skage, Kristian Fougner; Leiv Hellefossmo

 

Sak Saktittel/referat Ansvar

I.

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste godkjent med tilleggssaker under eventuelt

II

Godkjenning av referat fra NNB-møte 04.02.14

Godkjent referat er lagt ut på hjemmesiden.

9-2014

Aktuelle saker vedr behandlingshjelpemidler

 • Den enkelte tar opp konkrete saker det er behov for å diskutere.
Aktuelle saker ble tatt opp i sak 18-2014 ved runde rundt bordet.

10-2014

NNB

 • Mandat og oppgaver- behov for revidering?
 • Ledelse – oppnevning av ny leder fra 2015
Representant i gruppen fra Helse Nord-Norge HF vil bli utnevnt av Helseforetaket i nærmeste fremtid.Virketid for medlemmer er 2 år og de regionale Helseforetakene utnevner medlemmene, men forslag til representanter kan drøftes innad i gruppen og meldes til det aktuelle HF.

Viktig at gruppen representerer de forskjellige fagfelt som innkjøps- og teknisk kompetanse, medisinsk, forvaltning og økonomi som er mest aktuelle for seksjon for behandlingshjelpemidler.

Det er et ønske med kontinuitet i gruppen og lengre fartstid.

Når det gjelder leder vil det være en fordel hvis leder sitter i 2 perioder på 2 år, men dette er diskuterbart.

Det er meldt inn at det blir et lederskifte fra årsskifte. Det er ønskelig med nestleder.

Ved utskiftning av leder og nestleder vektlegges engasjement, fagkunnskap og møtemulighet.

11-2014

Nasjonalt seminar for behandlingshjelpemidler 2014

 • Program
 • Forberedelser
 • Fordeling av ansvar og oppgaver
 • Leie av firma
 • Prosjektregnskap kundekonto Gyro
Programkomiteen er godt i gang med forberedelse til seminaret. Foreløpig program ble presentert.Hovedtema for dag 1 er: Fremtidens pasient. Dag 2: Respiratorisk behandling.

12-2014

Arbeidsgruppa

 • Medlemmer
 • Oppgaver
Arbeidsgruppens sammensetning og mandat ble diskutert. NNB ønsker å revitalisere arbeidsgruppen. Det er enighet om at arbeidsgruppen innehar 4 representanter fra Sør-Øst og 2 representanter fra de 3 øvrige Helseforetakene.

13-2014

Batterier til insulinpumper

Det ble vist til ulik praksis til dekning av batterier til insulinpumpe. Diskusjonen avdekket at det er behov for å revidere Veileder del 2.Det er samtidig nødvendig å gjøre visse endringer i Nasjonal Veileder del 1.

 

14-2014

Hjertepumpe

Saken ble ikke diskutert.

15-2014

Kostnadsutvikling Behandlingshjelpemidler- erfaringer

Til neste møte i NNB mandag 16.juni skal deltakerne forberede og legge frem nøkkeltall for egen drift.

16-2014

Behov for nye rammeavtaler- lokalt, regionalt eller nasjonalt

(Bittskinne, Pulsoksymeter, Slimsug, Biofeedback/TNS, CAD pumper, Respiratorer, kuledyner?)

Behovet for nye rammeavtaler som ikke dekkes av HINAS handlingsplan eller regional handlingsplan ble diskutert. Muligheter for interregionale rammeavtaler ble også diskutert.Det ble ikke konkludert noe i saken.

17-2014

EL-kontroller av hjemme installasjoner/sykehjem

 • Status
 • Mulige sanksjonsmuligheter?
 • Nasjonalt om en rutine og standard?
NNB diskuterte om det er hensiktsmessig å lage en felles nasjonal prosedyre forEL-kontroll? Forslag til felles prosedyrer på hjemmesiden.

EL-kontroll settes opp som sak på Olavsgaard seminar.

18-2014

Runde rundt bordet (kompresjonsplagg og henvendelse fra Rask.)

Gunn orienterte om ny nasjonal rammeavtale . Avtalen gjelder fra 1.mai.HINAS vil orientere om ny avtale på møte for Behandlingshjelpemiddelenhetene 17. juni.

Pasientsikkerhet knyttet til bestillingsløsningen ble diskutert. Forslag til prosedyre ligger på hjemmesiden.

Avtale om ny Nasjonal FDV Database, Medusa ble valgt. Felles likhet for landet. St. Olavs hospital og Universitetssykehuset i Tromsø er pilot for dette.

Neste NNB-møte: mandag 16.juni 2014. Kl 12.00.Møtested: HSØ-møtesenter : Møterom Rosmersholm, Grev Wedels plass 5, Oslo