Rapport fra arbeidsgruppe (illustrasjon)

Behandlingshjelpemidler IS-1531 Rapport fra arbeidsgruppe

publisert i: Rapporter | 0

Helsedirektoratet fikk i 2007 i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å nedsette en arbeidsgruppe for å avklare spørsmål knyttet til behandlingshjelpemidler. Arbeidsgruppen som har vært sammensatt med representanter fra de fire regionale helseforetakene, fra KS, NAV, Legeforeningen og fra FFO, er i mandatet gitt i oppgave å kartlegge uklarheter når det gjelder hvem som har ansvar for behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell, og om det er hjelpemidler og/eller forbruksmateriell som ingen har ansvar for. Det heter i mandatet at arbeidsgruppen skal foreslå prinsipper som kan bidra til å klargjøre uklarheter når det gjelder finansieringsansvar. Videre skal arbeidsgruppen foreslå prinsipper for å sikre pasientenes rettigheter når det gjelder tilgang til hjelpemidlene. Arbeidsgruppen skal også vurdere behovet for et permanent faglig sakkyndig råd, særlig i forhold til nye produkter på markedet.

Arbeidsgruppen har kommet til at løsningen på de problemer og uklarheter som er avdekket med praktiseringen av ordningen for en stor del ligger i det rettsgrunnlag og de prinsipper vi allerede har, både når det gjelder organisering og fordeling av ansvar. Arbeidsgruppen foreslår derfor ingen store endringer i organiseringen av ordningen med behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell.

Tildeling av behandlingshjelpemidler skal være en del av den helsehjelp som ytes, og helsetjenestens rettsregler vil således få anvendelse på tildelingen. Det innebærer at pasientrettighetsloven kommer til anvendelse, og eventuelle klager skal således rettes til Helsetilsynet i fylket, slik systemet er når det gjelder behandling i helsetjenesten for øvrig.

Tildeling av behandlingshjelpemidler må sikres en sterkere forankring i de avdelinger i sykehusene som er ansvarlige for behandlingen. Beslutningen om hvilket hjelpemiddel med tilhørende forbruksmateriell som skal tildeles bør ligge i den enhet som behandler pasienten.

Arbeidsgruppen har også vurdert det slik at det ansvaret kommunene har for beboere i kommunale institusjoner, ikke omfatter behandlingshjelpemidler. Etter at ansvaret for behandlingshjelpemidler ble overført til spesialisthelsetjenesten foreligger ikke lenger rettslig grunnlag for å pålegge kommunene et ansvar for behandlingshjelpemidler. Spesialisert medisinsk behandling er ikke, og har aldri vært, et ansvar for den kommunale helsetjenesten.

Det er arbeidsgruppens vurdering at det i utgangspunktet må være spesialisthelsetjenesten som har ansvar for å utvikle ordningen og ta beslutninger år det gjelder nye hjelpemidler. Behandlingshjelpemidler er en del av behandlingen, og det er ikke behov for en særlig godkjenningsordning for at nye behandlingshjelpemidler skal kunne tas ibruk.

De regionale helseforetakenes ansvar bør begrenses til de behandlingshjelpemidlene som er endel av spesialisert medisinsk behandling. Arbeidsgruppen har vurdert det slik at NAV’s finansieringsansvar med tiden bør kunne utvides. Det kan være aktuelt å flytte ansvaret for enkelte utvalgte hjelpemidler fra spesialisthelsetjenesten til den kommunale helsetjenesten, med finansiering fra NAV fordi behandlingen ikke lengertrenger en forankring i spesialisthelsetjenesten. Prinsippet om at helsehjelpen skal tilbys på lavest mulig behandlingsnivå bør gjelde også her. (LEON-prinsippet).

Når det gjelder innføring av nye behandlingshjelpemidler som krever større faglige utredninger, og som innebærer store kostnader for foretakene, foreslår arbeidsgruppen at det opprettes en nasjonal rådgivende gruppe som kan bidra i beslutningsprossen. Gruppen vil også kunne bidra til en mer enhetlig nasjonal praksis. Gruppen skal også behandle spørsmål om hvilket nivå i helsetjenesten
behandlingshjelpemidlet bør høre hjemme.

Arbeidsgruppen foreslår at den rådgivende gruppen forankres i Helsedirektoratet, og at den settes sammen av representanter for helsetjenesten, Kunnskapssenteret, NAV og brukerrorganisasjonene. Gruppen bør knytte til seg et nettverk av fageksperter avhengig av den enkelte sak. Gruppens oppgaver må avgrenses mot Nasjonalt Råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten.

Arbeidsgruppen foreslår at det utarbeides et rundskriv for å klargjøre ansvar og grunnlag for tildeling av behandlingshjelpemidler.

Behandlingshjelpemidler IS-1531 Rapport fra arbeidsgruppa